Wdrażanie PROW

Poprawa jakości unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) jest kluczowym elementem misji ENRD. W tej części portalu zamieszczono liczne materiały, które wspierają wdrażanie przyszłych PROW. Zaliczają się do nich regularnie uaktualniane prace analityczne ENRD koncentrujące się na tym, w jaki sposób w praktyce realizowana jest polityka rozwoju obszarów wiejskich, które jej elementy są udane, a które należy poprawić, a także wspierają one proces podejmowania decyzji na poziomie państw członkowskich oraz unijnym.

Na stronie zamieszczono odpowiednie materiały ENRD, w tym streszczenia wniosków wyciągniętych z okresu 2007-2013, informacje o „cyklu życia” projektów finansowanych z EFRROW oraz przykłady udanej realizacji PROW.

Dostęp do wymienionych materiałów można uzyskać klikając na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD i streszczenia dokumentów istotne z punktu widzenia wdrażania PROW.

 • Seminarium nt. poprawy wdrażania PROW zostało zorganizowane w oparciu o wyniki prac tematycznej grupy roboczej ENRD nr 4 „Mechanizmy wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich”, której celem było ustalenie, które aspekty wdrażania PROW okazały się udane, a które należy w przyszłości poprawić.
 • Tematyczna grupa robocza ds. mechanizmów wdrażania dokonała przeglądu doświadczeń z zakresu wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich w UE w celu zidentyfikowania tych elementów, które okazały się udane oraz tych, które wymagają poprawy, a także na czym powinny owe usprawnienia polegać. Raport końcowy – streszczenie i wnioski [PDF ]
 • Działania prośrodowiskowe to link do strony tematycznej grupy fokusowej ds. realizacji działań prośrodowiskowych, która zajmuje się identyfikowaniem zagadnień kluczowych z punktu widzenia realizacji działań prośrodowiskowych i oferuje zbiór rekomendacji w zakresie tworzenia i wdrażania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich (2014-2020). Streszczenie [PDF enfrdeitespl]
 • 15. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 15): „Realizacja działań prośrodowiskowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich” (kwiecień 2013)
  [PDF en] dotyczy sposobu, w jaki polityka rozwoju obszarów wiejskich wspiera realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich w UE. Zawiera on praktyczny „pakiet narzędzi” dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie PROW nowej generacji (2014-2020).
 • Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego pt. „Projektowanie wysokiej jakości działań prośrodowiskowych i klimatycznych w PROW 2014-2020” zorganizowane zostały przez ENRD w ramach działań przygotowujących do nowego okresu programowania 2014-2020. Wnioski z warsztatów dotyczą: efektywnej oceny potrzeb i definiowania priorytetów; wyboru, projektowania i wdrażania działań oraz efektywnej realizacji działań prośrodowiskowych.
 • Tematyczna grupa robocza ds. typologii i ukierunkowania przyczynia się do odpowiedniego zdefiniowania pojęcia obszarów wiejskich w UE, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i zapewnienia komplementarności z innymi funduszami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.
 • Tematyczna grupa robocza ds. rolnictwa i gospodarki wiejskiej analizuje powiązania pomiędzy rolnictwem i szerzej rozumianą gospodarką wiejską w celu zidentyfikowania i opisania potencjalnej synergii i/lub konfliktów pomiędzy rolnictwem a gospodarką wiejską na różnych obszarach wiejskich w UE.
 • Sekcja Dobra publiczne i interwencja publiczna zawiera wyniki prac i ustalenia tematycznej grupy roboczej, która bada możliwości polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie przyczynienia się rolnictwa do powstawania dóbr publicznych na obszarach wiejskich, w tym bioróżnorodności na obszarach rolniczych i zasobów naturalnych, takich jak woda i gleba.
 • „Inicjatywa tematyczna dotycząca młodzieży” ENRD koncentruje się na możliwościach zwiększenia wsparcia z PROW dla projektów związanych z młodzieżą.