Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

Przegląd priorytetów

Istnieją różne czynniki, które stanowić mogą zagrożenie dla dochodów rolniczy, dlatego też wszyscy rolnicy powinny dążyć do bycia bardziej konkurencyjnymi. W niektórych przypadkach konieczna jest restrukturyzacja. Biorąc pod uwagę, że tylko sześć procent kierowników gospodarstw rolnych ma mniej niż 35 lat, należy zaangażować więcej młodych ludzi, aby „przenieść” ich energię i pomysły do sektora rolnego.

Cele szczegółowe (Obszary fokusowe):

  1. Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw rolnych mierzących się z problemami strukturalnymi (szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw rolnych prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej
  2. Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym

Aby zapoznać się z odpowiednimi wytycznymi i przykładami wdrażania PROW, kliknij na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD umożliwiających lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wspierać konkurencyjność w trakcie programowania i wdrażania PROW.

  • 5. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 5): „Kultywowanie konkurencyjności gospodarstw rolnych w UE oraz konkurencyjności w sektorach rolno-spożywczym i leśnym” [PDF enfresdeitpl] koncentruje się na wspieraniu unijnego rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego łącząc konkurencyjność z wielofunkcyjnością.
  • Żywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw to strona wprowadzająca w tematykę żywności lokalnej i łańcuchów dostaw, wraz z odpowiednimi linkami do działań unijnych, badań i przykładów projektów promujących krótkie łańcuchy dostaw i produkty z lokalnych gospodarstw.
  • 12. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 12): „Żywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw” [PDF enfresdeitplhr] prezentuje, w jaki sposób PROW przyczyniają się do promowanie produkcji żywności lokalnej i krótkich łańcuchów dostaw.
  • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących krótkich łańcuchów dostaw
  • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. żywności [PDF enfrdeitespl] prezentuje przykłady, które dowodzą licznych korzyści dla państw członkowskich płynących z podejmowanych w ramach WPR działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiązanych z żywnością.
  • Portal młodzieży i młodych rolników zawiera istotne informacje i materiały na temat wsparcia oferowanego młodym rolnikom i młodzieży z obszarów wiejskich w UE. Celem inicjatywy tematycznej ENRD dotyczącej młodzieży jest przyjrzenie się sposobom, w jakie zwiększyć można wsparcie z PROW dla projektów związanych z młodzieżą.
  • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. młodych rolników i młodzieży z obszarów wiejskich w Europie [PDF en] zawiera szereg przykładów projektów prezentujących, w jaki sposób EFRROW może pomóc w stworzeniu możliwości rozwoju dla młodych ludzi i młodzieży z obszarów wiejskich Europy.