Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

Przegląd priorytetów

Negatywna presja na środowisko jest nadal bardzo silna. Przykładowo, tylko 17% siedlisk naturalnych i 11% ekosystemów w UE charakteryzuje się dobrym stanem, w niektórych zbiornikach wodnych utrzymują się nadwyżki składników odżywczych (pomimo postępu w innych), a 45% gleb w UE ma problem z jakością. Problemy te muszą zostać usunięte, a pozytywny wkład rolnictwa i leśnictwa w stan środowiska powinien zostać wzmocniony.

Cele szczegółowe (Obszary fokusowe)

 1. Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej (w tym na obszarach NATURA 2000 oraz na obszarach rolnictwa o wysokiej jakości przyrodniczej) i stanu krajobrazów w Europie.
 2. Poprawa gospodarki wodnej.
 3. Poprawa gospodarowania glebą.

Aby zapoznać się z odpowiednimi materiałami, wytycznymi i przykładami wdrażania PROW, kliknij na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD umożliwiających lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wspierać ekosystemy w trakcie programowania i wdrażania PROW.

 • Warsztaty ENRD pt. „Projektowanie wysokiej jakości działań prośrodowiskowych i klimatycznych w PROW 2014-2020” zorganizowane zostały przez ENRD w ramach działań przygotowujących do nowego okresu programowania 2014-2020. Wnioski z warsztatów dotyczą: efektywnej oceny potrzeb i definiowania priorytetów; wyboru, projektowania i wdrażania działań oraz efektywnej realizacji działań prośrodowiskowych.
 • 15. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 15): „Realizacja działań prośrodowiskowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich” (kwiecień 2013) [PDF en] dotyczy sposobu, w jaki polityka rozwoju obszarów wiejskich wspiera realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich w UE.
 • Działania prośrodowiskowe to link do strony tematycznej grupy fokusowej ds. realizacji działań prośrodowiskowych, która zajmuje się identyfikowaniem zagadnień kluczowych z punktu widzenia realizacji działań prośrodowiskowych i oferuje zbiór rekomendacji w zakresie tworzenia i wdrażania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich (2014-2020). Streszczenie raportu GF [PDF en fr de it es pl]
 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. działań prośrodowiskowych [PDF ] koncentruje się na szerokim zakresie różnych działań prośrodowiskowych, które wspierane mogą być ze środków pochodzących z EFRROW dostępnych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w poszczególnych państwach członkowskich.
 • Sekcja Dobra publiczne i interwencja publiczna zawiera wyniki prac i ustalenia tematycznej grupy roboczej, która bada możliwości polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie przyczynienia się rolnictwa do powstawania dóbr publicznych na obszarach wiejskich, w tym bioróżnorodności na obszarach rolniczych i zasobów naturalnych, takich jak woda i gleba.
 • Tematyczna grupa robocza nr 4: Wspólne podejście do programów rolno-środowiskowych [PDF en] to publikacja, w której omówiono istniejące wspólne podejścia do umów rolno-środowiskowych.
 • Broszura informacyjna nt. dóbr publicznych i interwencji publicznej w rolnictwie [PDF en de fr it es pl] oparta została na pracach prowadzonych przez tematyczną grupę roboczą ds. dóbr publicznych, która zajmuje się kwestiami związanymi z dobrami publicznym i bada, w jaki sposób polityki rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do ich powstawania.
 • 7. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 7): „Dobra publiczne i rozwój obszarów wiejskich” (marzec 2011): [PDF en fr de es it pl] poświęcony został roli unijnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich w dostarczaniu dóbr publicznych na obszarach wiejskich w Europie.
 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. rozwoju ekologicznego [PDF en fr de it es pl] prezentuje projekty PROW, które pokazują i wyjaśniają, w jaki sposób w praktyce europejskie obszary wiejskie mogą skorzystać z przyjęcia w ich rozwoju podejścia środowiskowo-zrównoważonego.
 • Badanie pt. „Rozwiązywanie problemów bioróżnorodności i ochrony siedlisk naturalnych poprzez działania w ramach wspólnej polityki rolnej” dotyczy roli WPR w utrzymaniu bioróżnorodności i związanych z nią ekosystemów oraz tego, w jaki sposób rola ta może w przyszłości zostać wzmocniona, aby wspierać przyjęte przez UE założenia w odniesieniu do bioróżnorodności.