Przepisy i wytyczne

Realizacja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 regulowana jest przez liczne akty prawne, które obejmują wytyczne dotyczące wspólnego podejścia strategicznego do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj), jak również te wynikające ze zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR: patrząc w przyszłość).

Oprócz podstawowych rozporządzeń przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, Komisja Europejska może uchwalać akty wykonawcze oraz delegowane, które regulują bardziej szczegółowe aspekty polityki.

Komisja Europejska (na podstawie konsultacji z państwami członkowskimi) przygotuje również liczne dokumenty o charakterze technicznym, które stanowić będą wytyczne dla państw członkowskich i regionów zaangażowanych w programowanie i wdrażanie polityki.

W tej części portalu opisano poziomy ustawodawstwa, które ma wpływ na politykę rozwoju obszarów wiejskich, a przede wszystkim na przygotowanie i wdrożenie nowych PROW.

Klikając na poniższe zakładki, można uzyskać bezpośredni dostęp do aktów prawnych istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a także do licznych materiałów ENRD i wytycznych UE oraz państw członkowskich.

Unijne regulacje prawne na lata 2014-2020

W tej części zamieszczono linki do tekstów rozporządzeń w zakresie EFRROW i wdrażania PROW w latach 2014-2020.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego ogólne wytyczne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [PDF endeesfritpl]. Rozporządzenie dotyczące „wspólnych przepisów” zawiera wspólny zestaw podstawowych zasad odnoszących się do wszystkich instrumentów strukturalnych, w tym do EFRROW.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [PDF endeesfritpl]. Jest to podstawowe rozporządzenie odnoszące się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [PDF endeesfritpl]. Tzw. rozporządzenie horyzontalne obejmuje zasady dotyczące zarządzania finansami w dwóch funduszach WPR: Europejskim Funduszu Rolniczym Gwarancji (EFRG), z którego finansowane są narzędzia rynkowe i płatności bezpośrednie; a także EFRROW, z którego finansowane jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje ono zasady dotyczące cross compliance (zasady wzajemnej zgodności), systemów doradztwa rolniczego oraz monitorowania i oceny WPR.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1310/2013 ustanawiające pewne przepisy przejściowe w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [PDF en deesfritpl]. Rozporządzenie to określa przepisy przejściowe, których celem jest wypełnienie luki pomiędzy dwoma wieloletnimi okresami programowania.