Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

Od czasu swojego powstania w 1991r. jako inicjatywa wspólnotowa Komisja Europejskiej, podejście LEADER ewoluowało i stało się jednym z głównych narzędzi polityki rozwoju obszarów wiejskich, które przyciąga znaczną uwagę w UE i poza nią, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach i na obszarach nadmorskich.

W nowym okresie programowania, rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) stać ma się narzędziem angażowania mieszkańców na poziomie lokalnym w znajdywanie rozwiązań dla wyzwań społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Przewiduje się, że CLLD ułatwi wdrażanie zintegrowanego podejścia wobec europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFRR, EFS, EFMR i EFRROW). Państwa członkowskie będą musiały określić w umowach partnerskich, w jaki sposób zamierzają wspierać CLLD i wskazać, w których programach i na jakich obszarach można wykorzystać CLLD. CLLD jest podejściem fakultatywnym w przypadku EFRR, EFS i ERMR, natomiast w przypadku EFRROW jego stosowanie jest obowiązkowe. Dlatego też kluczowe elementy LEADER, takie jak lokalne grupy działania, lokalne strategie rozwoju, obszar i ludność nim objęte pozostaną aktualne.

Nowe podejście CLLD pozwala na lepsze skoordynowanie wsparcia typu LEADER ze wsparciem rozwojowym pochodzącym z innych funduszy unijnych i powinno tym sposobem wzmocnić powiązania pomiędzy obszarami wiejskimi, miejskimi i rybackimi.

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat CLLD, przejdź na poświęconą temu tematowi część strony internetowej ENRD.

Zapoznaj się z odpowiednimi materiałami ENRD, wytycznymi, narzędziami i przykładami wdrażania LEADER klikając na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Zbiór linków do prac ENRD, które dotyczą podejścia LEADER i CLLD w rozwoju obszarów wiejskich.

Przykłady wdrażania LEADER

Poniżej zamieszczono przykłady projektów LEADER i współpracy międzynarodowej, studia przypadków i przykłady udanej realizacji PROW.

 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. LEADER [PDF ] prezentuje i podkreśla wartość dodaną LEADER przedstawiając konkretne przykłady projektów finansowanych z EFRROW.

 • Seria arkuszy informacyjnych nt. lepszych praktyk LEADER w lokalnych strategiach rozwoju w UE przedstawia przykłady działań podejmowanych przez instytucje zarządzające i lokalne grupy działania w trakcie wdrażania podejścia LEADER w okresie 2007-2013. Celem tej serii jest podkreślenie, które elementy procesu projektowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) okazały się udane. Więcej informacji uzyskać można klikając na linki do poniżej zamieszczonych poszczególnych arkuszy informacyjnych:
  • Wieloetapowa procedura wyboru LGD (FI) [PDF ]
  • Wielopoziomowy proces składnia wniosków i ciągłego monitorowania (UK) [PDF ]
  • Jasne zasady i metody zapewniające zintegrowanie wielu sektorów w strategiach lokalnych (GR) [PDF ]
  • Ustalanie mierzalnych założeń dla LSR w celu wykazania wartości dodanej LEADER (IE) [PDF ]
  • Praktyczna lista zadań dla LGD przygotowujących swoje lokalne strategie rozwoju (SE) [PDF ]
  • Wspieranie niezależności LGD i obiektywne podejmowanie decyzji (FI) [PDF ]
  • Wewnętrzny proces oceny LGD (FI) [PDF ]
  • Wspieranie regionalnego charakteru LEADER (FR) [PDF ]
  • Uwzględnianie społecznej odpowiedzialności biznesu w projektach LEADER (ES) [PDF ]
  • Uwzględnianie LSR w planowaniu terytorialnym na szerszą skalę (ES) [PDF ]
  • Lepsze monitorowanie i lepsza ocena LEADER (IT) [PDF ]
  • Wykorzystanie metod partycypacyjnych w tworzeniu wysokiej jakości lokalnych strategii rozwoju (IT) [PDF ]

Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami projektów LEADER i współpracy międzynarodowej finansowanymi w ramach PROW 2007-2013.

Przygotowanie do okresu 2014-2020

Przydatne informacje dotyczące przygotowań do programowania i wdrażania CLLD na obszarach wiejskich i poza nimi.

 • Informacje na temat unijnej polityki spójności 2014-2020.
 • Inicjatywy istotne z punktu widzenia wdrażania CLLD, w tym jego zastosowanie poza obszarami wiejskimi.
 • Warsztaty nt. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność zostały zorganizowane przez DG AGRI i PK ENRD w ramach 10. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – DNI OTWARTE. Celem tych warsztatów było: rozpoczęcie dyskusji na temat przygotowania, projektowania, wdrażania i zarządzania lokalnymi strategiami rozwoju (LSR); wyjaśnienie, w jaki sposób sieci mogą zostać wykorzystane jako narzędzie mobilizowania podmiotów; a także przekazanie szerokiej publiczności informacji na temat wartości dodanej współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi regionami.
 • Biuletyn nt. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność [PDF ] (DG REGIO) podkreśla kluczowe elementy przyszłego podejścia.
 • Głównym celem stworzenia przez dyrektoriaty generalne Komisji Europejskiej (AGRI, EMPL, MARE i REGIO) wspólnych wytycznych dotyczących rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych [PDF ] (29 kwietnia 2013) jest chęć pomocy władzom państw członkowskich w stworzeniu warunków do efektywnego wykorzystania CLLD w umowach partnerskich i zaprojektowania go w odpowiednich programach.
 • Seminarium nt. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność (CLLD) w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych 2014-2020, które odbyło się w dniu 6 lutego 2013r., zaowocowało powstaniem wytycznych i wskazówek dotyczących programowania CLLD w odniesieniu do wspólnych ram strategicznych 2014-2020.
 • Warsztaty nt. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność zostały zorganizowane przez ENRD w celu wymiany informacji i pomysłów na przyszły okres programowania oraz zidentyfikowania potrzeb interesariuszy w tym zakresie, a także określenia możliwej roli sieci w fazie przygotowań.
 • Informacje na temat inicjatywy tematycznej KSOW nt. CLLD, która służy jako forum wymiany informacji pomiędzy krajowymi sieciami obszarów wiejskich.