Planowanie PROW

Przygotowanie krajowych i regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) jest procesem wieloetapowym, w który zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów. PROW powinny odzwierciedlać cele strategiczne ustalone na poziomie krajowym i określone w umowach partnerskich. Te z kolei oparte są na wspólnych ramach strategicznych (WPR), które ujednolicają działanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na poziomie unijnym (aby zapoznać się z przeglądem polityki na lata 2014-2020, kliknij tutaj).

Cały proces zależy od aktywnego zaangażowania partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, z którymi prowadzone są konsultacje w trakcie przygotowywania umów partnerskich i PROW.

Publikacją propozycji legislacyjnych na lata 2014-2020 odnoszących się do przyszłej polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej (październik 2011), Komisja Europejska rozpoczęła proces, który doprowadzi ostatecznie do formalnego przyjęcia PROW na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat aktów legislacyjnych dostępnych jest tutaj.

Planning

W powyżej przedstawionym kontekście odbywa się przygotowywanie PROW w regionach i państwach członkowskich UE. Skuteczne programowanie PROW polega na dokonywaniu strategicznych wyborów dotyczących tego, co wspierać i w jaki sposób. Odbywa się to poprzez i) dogłębną analizę uwarunkowań (analiza SWOT); ii) szczegółową ocenę potrzeb; iii) określenie priorytetów i obszarów interwencji, wybór odpowiednich działań i alokację zasobów finansowych w oparciu o oczekiwane rezultaty.

Partners Consultation

Aby dowiedzieć, na jakim etapie przygotowań PROW znajdują się poszczególne państwa członkowskie, zapoznaj się z arkuszami PROW. Informacje pojawią się wkrótce.

Kliknij na poniższe zakładki, aby uzyskać dostęp do odpowiednich materiałów ENRD, jak również dokumentów technicznych wspierających programowanie PROW z UE i państw członkowskich.

Przygotowanie PROW 2014-2020

Linki do prac i innych materiałów ENRD wspierających programowanie strategiczne i przygotowywanie przyszłych PROW.

  • Seminarium nt. skutecznego programowania podsumowuje wyniki prac ENRD przygotowujących do okresu 2014-2020. W trakcie seminarium skoncentrowano się na tym, w jaki sposób gromadzić wiedzę i doświadczenia, jak również, w jaki sposób uwzględnić w przyszłych PROW priorytety przekrojowe związane z innowacjami, środowiskiem i zmianą klimatu. Przyjrzano się również różnym działaniom, które należy podjąć w celu usprawnienia procesu programowania i wdrażania programów w kolejnym okresie programowania. Wyniki seminarium i płynące z niego wnioski zamieszczono w dokumencie pt. „Czynniki sukcesu dla nowych programów rozwoju obszarów wiejskich” [PDF ].
  • Warsztaty pt. Programowanie strategiczne oraz monitorowanie i ocena PROW 2014-2020
  • Jak uzyskać najlepsze rezultaty z PROW: Wytyczne dla oceny ex-ante PROW 2014-2020 – wersja z sierpnia 2012 r. [PDF ] – Wytyczne te przygotowane zostały przez Europejską Sieć Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich i ich zamierzeniem jest wsparcie instytucji zarządzających PROW i audytorów w procesie planowania i prowadzenia oceny ex-ante PROW 2014-2020.
  • Jak najlepiej wykorzystać PROW: Wytyczne do oceny ex-ante PROW 2014-2020 - Projekt sierpień 2012 [PDF ]– Wytyczne z Europejskiej Sieci Ewaluacji mają na celu wspomόc Instytucje Zarządzające PROWem i ewaluatorów w procesie planowania i prowadzenia oceny ex-ante w okresie 2014-2020.
  • Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego nt. instrumentów finansowych zostały zorganizowane, aby pomóc w ponoszeniu świadomości wśród interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie możliwości związanych z tworzeniem i wykorzystaniem instrumentów finansowych w programach rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie programowania (2014-2020).
  • Grupa fokusowa ds. transferu wiedzy i innowacji analizowała, w jaki sposób programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w bieżących ramach politycznych wspierały transfer wiedzy i innowacji w praktyce. Oferuje ona również państwom członkowskim wskazówki, w jaki sposób promować transfer wiedzy i innowacje w kolejnym okresie programowania.
  • Seminarium pt. „Programowanie innowacji: W jaki sposób efektywnie korzystać z narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w celu realizacji EPI", Madryt, 26-27 czerwca 2013.
  • Działania prośrodowiskowe to link do strony tematycznej grupy fokusowej ds. realizacji działań prośrodowiskowych, która zajmuje się identyfikowaniem zagadnień kluczowych z punktu widzenia realizacji działań prośrodowiskowych i oferuje zbiór rekomendacji w zakresie tworzenia i wdrażania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich (2014-2020). Streszczenie raportu GF [PDF ]
  • 15. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 15): „Realizacja działań prośrodowiskowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich” (kwiecień 2013) [PDF ] dotyczy sposobu, w jaki polityka rozwoju obszarów wiejskich wspiera realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich w UE. Zawiera on praktyczny „pakiet narzędzi” dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie PROW 2014-2020.
  • Warsztaty ENRD pt. „Projektowanie wysokiej jakości działań prośrodowiskowych i klimatycznych w PROW 2014-2020” zorganizowane zostały przez ENRD w ramach działań przygotowujących do nowego okresu programowania 2014-2020. Wnioski z warsztatów dotyczą: efektywnej oceny potrzeb i definiowania priorytetów; wyboru, projektowania i wdrażania działań oraz efektywnej realizacji działań prośrodowiskowych.