Kraje kandydujące i potencjalnie kandydujące

Ta część portalu zawiera informacje na temat krajów kandydujących lub potencjalnie kandydujących do UE, począwszy od najnowszych informacji dotyczących procesu akcesji, po wydarzenia i inicjatywy sieciowe, które kształtują przyszłą politykę rozwoju obszarów wiejskich.

Do członkostwa w UE kandyduje obecnie pięć krajów: Islandia, Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja. Trzy kraje określić można mianem potencjalnych kandydatów: Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo*. Ogólne informacje o tych krajach oraz procesie ich akcesji do UE znaleźć można na stronie internetowej DG ds. Rozszerzenia.

Dzięki programowi IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development) kraje kandydujące i potencjalnie kandydujące otrzymują wsparcie w zakresie wdrażania prawodawstwa dotyczącego wspólnej polityk rolnej i zrównoważonego dostosowania sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Kliknij na poniższe zakładki, aby zapoznać się z profilami krajów i ważnymi informacjami na temat powstających sieci obszarów wiejskich, wydarzeń i inicjatyw obejmujących współpracę z krajami unijnymi, a także innymi materiałami (bardziej szczegółowe informacje i linki zostaną zamieszczone poniżej).

Profile krajów

Linki do szczegółowych informacji ze strony internetowej Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich):


* Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 oraz opinią MTS w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.