Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Przegląd priorytetów

Wiedza, umiejętności i innowacje są niezbędną podstawą zrównoważonego rozwoju. Rozwój obszarów wiejskich od wielu lat łączy się ze stymulowaniem innowacji.

Wpieranie transferu wiedzy i innowacji stanowi priorytet przekrojowy dla okresu programowania 2014-2020. Działania związane z transferem wiedzy lub inwestycjami zostały zaprogramowane przez państwa członkowskie w celu wspierania innowacji i pozostaną dostępne przez cały okres 2014-2020. Europejskie partnerstwo innowacyjne (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa jest najważniejszym z nowych elementów, który łączy istniejące polityki, wspiera współpracę pomiędzy partnerami i „buduje mosty” pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami z obszarów wiejskich.

Więcej informacji o tematach przekrojowych dostępnych jest tutaj [PDFen]

Cele szczegółowe (Obszary fokusowe)

  1. Wspieranie innowacji i wiedzy na obszarach wiejskich.
  2. Wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką a innowacjami w rolnictwie i leśnictwie.
  3. Wspieranie procesu ciągłego uczenia się i szkolenia zawodowego w sektorze rolnym i leśnym.

Aby zapoznać się z odpowiednimi materiałami, wytycznymi i przykładami wdrażania PROW, kliknij na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD umożliwiających lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wspierać transfer wiedzy i innowacje w trakcie programowania i wdrażania PROW.

  • 16. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 16): „Transfer wiedzy i innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich” (maj 2013 r.) [PDF en]. W tym numerze EU Rural Review zamieszczono najważniejsze informacje na temat współczesnego rozumienia innowacji w rozwoju obszarów wiejskich oraz wskazano przyszłe wyzwania i możliwości w tym zakresie. Jego celem jest udostępnienie informacji oraz pomoc w przyspieszeniu procesu integracji wymiany wiedzy i innowacji w przyszłej polityce rozwoju obszarów wiejskich.
  • Portal badań naukowych i innowacji jest źródłem różnych informacji na temat instytucji, projektów i inicjatyw, które wspierają transfer wiedzy i innowacje na obszarach wiejskich. Prezentuje on również wyniki prac grupy fokusowej ENRD badającej w jaki sposób w okresie programowania 2014-2020 wspierać można transfer wiedzy i innowacje.
  • Grupa fokusowa ENRD ds. transferu wiedzy i innowacji. Raport przedstawiający wyniki pierwszej fazy prac (od lipca do grudnia 2012r.)[PDF ] oraz jego streszczenie [PDF ].
  • 2. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 2): „Kreatywność i innowacje w rozwoju obszarów wiejskich w UE” (grudzień 2009) [PDF enfresdeitplhu]. Numer ten przedstawia różne typy innowacji i kreatywności z obszarów wiejskich w UE