Doświadczenia z okresu 2007-2013

W tej części portalu zamieszczono wszystkie najważniejsze materiały dostępne na stronie internetowej ENRD. Zawiera ona linki do: wyników analiz tematycznych; wniosków z udanych inicjatyw; wytycznych; rezultatów wydarzeń; publikacji; materiałów audiowizualnych; a także innych materiałów przygotowanych przez ENRD lub przy jej współpracy w okresie programowania 2007-2013. Treści te mają istotne znaczenie dla programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wszystkie materiały zostały pogrupowane tematycznie, a dostęp do nich można uzyskać klikając na poniższe zakładki.

Programowanie i wdrażanie

  • Seminarium nt. skutecznego programowania stanowiło podsumowanie wyników seminariów zorganizowanych przez ENRD w 2012 r. W trakcie seminarium skoncentrowano się na tym, w jaki sposób gromadzić wiedzę i doświadczenia, jak również, w jaki sposób uwzględnić w przyszłych PROW priorytety przekrojowe związane z innowacjami, środowiskiem i zmianą klimatu. Przyjrzano się również różnym działaniom, które należy podjąć w celu usprawnienia procesu programowania i wdrażania programów w kolejnym okresie programowania.
  • Seminarium nt. poprawy wdrażania PROW zostało zorganizowane w oparciu o wyniki prac tematycznej grupy roboczej ENRD nr 4 „Mechanizmy wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich”, której celem było ustalenie, które aspekty wdrażania PROW okazały się udane, a które należy w przyszłości poprawić.
  • Tematyczna grupa robocza ds. typologii i ukierunkowania przyczynia się do odpowiedniego zdefiniowania obszarów wiejskich w UE, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i zapewnienia komplementarności z innymi funduszami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.
  • Tematyczna grupa robocza ds. rolnictwa i gospodarki wiejskiej analizuje powiązania pomiędzy rolnictwem i szerzej rozumianą gospodarką wiejską w celu zidentyfikowania i opisania potencjalnej synergii i/lub konfliktów pomiędzy rolnictwem a gospodarką wiejską na różnych obszarach wiejskich w UE.
  • Tematyczna grupa robocza ds. mechanizmów wdrażania dokonała przeglądu doświadczeń z zakresu wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich w UE w celu zidentyfikowania tych elementów, które okazały się udane oraz tych, które wymagają poprawy, a także na czym powinny owe usprawnienia polegać.
  • Tematyczne broszury informacyjne zawierają informacje na temat działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich w podziale na tematy, podkreślając powiązania pomiędzy priorytetami polityki, wdrażanymi działaniami i ich praktycznymi rezultatami.
  • Karty informacyjne PROW przedstawiają informacje na temat postępów w poszczególnych programach rozwoju obszarów wiejskich wdrażanych w całej UE.
  • Tabele wskaźników monitorowania PROW pokazują osiągane postępy przy wykorzystaniu wskaźników finansowych i wskaźników rezultatu w odniesieniu do założonych celów dla PROW na lata 2007-2013.
  • Baza danych projektów PROW przedstawia przykłady udanych projektów PROW realizowanych w całej UE.