Sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Sieci i sieciowanie to powszechnie uznane i szeroko stosowane narzędzie wspierania i promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Sieciowanie okazało się przydatnym instrumentem w zakresie zwiększania zaangażowania interesariuszy na różnych etapach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW). W fazie planowania PROW, często korzysta się z tego instrumentu w celu zebrania wszystkich zainteresowanych podmiotów i omówienia różnych propozycji. W fazie wdrażania polityki, sieci wspierają działania różnych interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich umożliwiając im wymianę pomysłów, informacji i wiedzy. Kiedy PROW są już bardziej zaawansowane, sieci odgrywają ważną rolę w rozpowszechnianiu dobrych praktyk i przyczyniają się do poprawy polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Znaczenie sieciowania w okresie programowania 2014-2020 ma się jeszcze zwiększyć dzięki utworzeniu na poziomie europejskim i krajowym sieci rozwoju obszarów wiejskich.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrzesza na poziomie unijnym krajowe sieci obszarów wiejskich, organizacje i instytucje administracyjne działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu:

 • zwiększenia zaangażowania wszystkich interesariuszy we wdrażanie polityki;
 • poprawy jakości PROW i wsparcia ich oceny;
 • informowania społeczeństwa o korzyściach wynikających z polityki rozwoju obszarów wiejskich; a także
 • wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Sieć europejskich partnerstw innowacyjnych i jej Punkt Serwisowy wspierają EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, a także działania sieciujące grup operacyjnych, centrów doradczych i naukowców.

Klikając tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat sieci jako narzędzia polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020.

Zapoznaj się z odpowiednimi materiałami ENRD, wytycznymi, narzędziami i przykładami działania sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich klikając na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac prowadzonych przez ENRD na temat roli sieci jako narzędzia polityki rozwoju obszarów wiejskich opartych na doświadczeniach UE i państw członkowskich.

 • 14. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 14): „Sieci i sieciowanie w polityce rozwoju obszarów wiejskich” (grudzień 2012), [PDF ] pokazuje doświadczenia i rolę sieci jako efektywnego narzędzia informowania, inspirowania i wzmacniania lokalnych społeczności wiejskich.
 • Sekcja Wnioski z działań ENRD pokazuje najważniejsze działania i osiągnięcia ENRD w okresie 2008-2012.
 • Sekcja Wnioski z działań KSOW prezentuje ważne i przydatne wnioski z doświadczeń KSOW w okresie 2007-2013, które mogą okazać się pomocne w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020.
 • Sekcja Krajowe sieci obszarów wiejskich – różnorodność podejść przedstawia praktyczne doświadczenia i możliwości zdobycia wiedzy wynikające z dużego zróżnicowania podejść stosowanych przez KSOW w sieciowaniu na obszarach wiejskich.
 • Sekcja Sieciowanie jako narzędzie polityki rozwoju obszarów wiejskich pokazuje, że sieciowanie stymuluje i pozwala dzielić się nowymi pomysłami, które przyczyniają się do wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich.
 • Tworzenie możliwości rozwojowych dla sieci obszarów wiejskich to seminarium zorganizowane przez ENRD w celu wsparcia tworzenia możliwości rozwojowych krajowych i regionalnych sieci oraz stworzenia cennej możliwości dla osób zaangażowanych w początkowe fazy tworzenia KSOW do spotkania się z innymi podmiotami z całej UE.
 • Sekcja Samoocena KSOW - profile informuje o podejściu, jakie poszczególne KSOW stosują w procesie samooceny.
 • Sekcja Potencjalne narzędzia wspierające samoocenę KSOW jest zbiorem wytycznych znajdujących zastosowanie w samoocenie działań organizacji pozarządowych i innych sieci działających na rzecz zmian społecznych, który zawiera praktyczne przykłady i rady mogące mieć również zastosowanie w samoocenie KSOW.
 • Sekcja Zasady i praktyka sieciowania zawiera materiały na temat podstaw, kluczowych zagadnień, zakładania i prowadzenia KSOW.
 • Zestaw narzędzi dla KSOW to dynamiczny internetowy zbiór materiałów, którego celem jest zapewnienie informacji/wytycznych dla jednostek wsparcia sieci (JWS), instytucji zarządzających (IZ) i innych ważnych interesariuszy umożliwiających im wzmocnienie i wsparcie finansowanych z EFRROW sieci obszarów wiejskich.
 • Sekcja Wytyczne w zakresie projektowania badań ankietowych, kwestionariuszy i formularzy informacji zwrotnej zawiera ogólne wytyczne dla KSOW w zakresie przygotowania badań w celu zebrania i oceny poglądów oraz opinii interesariuszy i uczestników różnych działań sieci.