Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

SEMINARIA I KONFERENCJE

Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego pt. „Projektowanie wysokiej jakości działań na rzecz środowiska i klimatu w ramach PROW 2014-2020”.
Bruksela, Belgia: 4 marca 2013

Streszczenie

Warsztaty były jednym z serii działań podejmowanych przez ENRD, których celem jest przygotowanie do nowego okresu programowania (2014-2020). Spotkanie dotyczyło konkretnych wytycznych w zakresie programowania oraz działań przygotowanych przez Komisję Europejską, jak również wniosków z prac grupy fokusowej ENRD ds. wdrażania działań prośrodowiskowych.

Celem warsztatów była wymiana wiedzy pomiędzy wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (instytucji zarządzających, agencji płatniczych, KSOW itp.) i stworzenie:

  • platformy dla wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego programowania i projektowania działań na rzecz środowiska i klimatu, a także
  • informacji na temat dostępnych wytycznych i narzędzi wspierających ten proces.

Dyskusje zwiększyły świadomość uczestników na temat potrzeb i problemów w zakresie realizacji działań prośrodowiskowych, jak również podniosły poziom wiedzy możliwości oferowanych w ramach nowej polityki. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zapewnienie szerszego zaangażowania interesariuszy w projektowanie i przygotowanie działań na rzecz środowiska i klimatu.