Przegląd polityki na lata 2014-2020

Strategia Europa 2020 zakłada, że wzrost gospodarczy w UE powinien być inteligentny i zrównoważony, a także powinien sprzyjać włączeniu społecznemu. Koncentruje się ona na pięciu ambitnych celach w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, redukcji ubóstwa i klimatu/energii, w stosunku do których określono szczegółowe pożądane rezultaty.

Opierając się na strategii Europa 2020 i ogólnych celach WPR (komunikat Komisji Europejskiej nt. WPR do 2020 r. [PDF ]) sformułować można trzy długookresowe cele strategiczne dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa,
  • zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu, a także
  • równomierny rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Aby umożliwić realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW), cele te zostały uszczegółowione w postaci sześciu priorytetów:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
  4. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
  6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstw i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Następnie każdemu priorytetowi PROW przypisano konkretne cele szczegółowe (kierunki interwencji). Priorytety PROW oraz cele szczegółowe stanowią podstawę do programowania i przekazania wsparcia dla unijnych obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Oprócz środków z EFFROW, obszary wiejskie otrzymać mogą dodatkowe wsparcie również z kilku innych funduszy unijnych, w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W celu zapewnienia większej wartości dodanej i maksymalizacji efektu synergii, wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne powinny w latach 2014-2020 koncentrować się na wspieraniu nadrzędnych celów strategii Europa 2020 i podlegać będą wspólnym zasadom w ramach wspólnych ram strategicznych (WRS).

Wspólne przepisy w zakresie funduszy strukturalnych (propozycja rozporządzenia w sprawie unijnej polityki spójności na lata 2014-2020) obejmują wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne jednolitym zbiorem zasad, dzięki którym możliwa jest ich harmonizacja i uproszczenie. Wyróżniają one 11 celów tematycznych [PDF ] , które odzwierciedlają priorytety strategii Europa 2020.

Z kolei umowy partnerskie stanowią odzwierciedlenie unijnego wspólnego strategicznego podejścia do państw członkowskich i określać mają, w jaki sposób państwa te będą koordynować różne polityki i odpowiednio wykorzystywać fundusze strukturalne i inwestycyjne (więcej informacji na temat umów partnerskich dostępnych jest tutaj).

W tym kontekście, polityka rozwoju obszarów wiejskich będzie mogła zachować swoją odrębną tożsamość, gdyż działać będzie w ramach konkretnych regulacji (propozycja KE w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich [PDF]) oraz wspólnych przepisów w zakresie finansów i zarządzania odnoszących się do całej WPR (propozycja KE w zakresie przekrojowych regulacji dla WPR [PDF ]).

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu reformy WPR oraz propozycji KE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. [PDF ], przeczytaj krótki przewodnik na temat tych propozycji przygotowany przez ENRD.