Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Francja

Ze wzgledu na fakt, ze siec obszarów wiejskich we Francji dziala zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, francuska Krajowa Siec Obszarów Wiejskich (KSOW) zaproponowala, aby do oceny sieci zastosowac takie podejscie, które umozliwi integracje wyników na poziomie regionalnym z wynikami krajowymi. Dlatego tez francuska KSOW opublikowala podrecznik do oceny, z które korzystac powinno dwadziescia szesc sieci regionalnych (zobacz „Istniejace narzedzia wykorzystywane przez KSOW do celów samooceny”).

Podrecznik przygotowany zostal w oparciu o potrzeby w zakresie monitoringu i oceny wyrazone przez szescdziesieciu interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym wiosna 2011 roku. Zawiera równiez opis zidentyfikowanych istniejacych obecnie praktyk w tym zakresie. Przed publikacja, która miala miejsce w listopadzie 2011 roku, zostal on przetestowany przez pietnascie podmiotów celem sprawdzenia, czy sprostal on ich potrzebom i oczekiwaniom.

Ocena dzialalnosci KSOW

W dokumencie okreslono piec glównych funkcji sieci (FS) oraz dwa tematy poprzeczne (TP), która powiazano z pytaniami ewaluacyjnymi (PE), kryteriami oceny (KO) oraz innymi wskaznikami. Regionalne sieci sa zachecane do przeprowadzania samooceny w oparciu o FS/TP, które odpowiadaja ich rzeczywistym dzialaniom:

 • FS1: Pokonywanie wyobcowania i mobilizacja interesariuszy obszarów wiejskich;
 • FS2: Dzielenie sie i tworzenie wiedzy;
 • FS3: Dyskontowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich wsród podmiotów z tych obszarów;
 • FS4: Wspieranie powstawania projektów zintegrowanych;
 • FS5: Wspieranie tworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 • TP6: Efektywnosc i wydajnosc sieci obszarów wiejskich;
 • TP7: Monitoring struktur sieci i ich zasobów.

Do powyzszych funkcji i tematów przypisano kolejnych osiem pytan ewaluacyjnych (PE). Ich celem jest okreslenie zakresu, w jakim dzialania podejmowane przez siec przyczynily sie do realizacji glównych funkcji sieci, a wiec ogólnych celów francuskiej sieci obszarów wiejskich. Kazdemu pytaniu przyporzadkowano w podreczniku do czterech kryteriów oceny (KO), aby sprecyzowac typ pozadanych informacji, koncentrujac sie na realizowanych dzialaniach, uzyskanych rezultatach lub osiagnietych efektach (srednio-/dlugoterminowych).

Pobierz PE/KO dla FS [PDF ]

Inne wskazniki wspieraja gromadzenie informacji ilosciowych i jakosciowych. Zaproponowano cztery typy wskazników:

 1. Szesc wskazników „kontekstowych” prezentujacych dzialania sieci w szerszej perspektywie;
 2. Dziewiec wskazników „realizacji” sluzacych monitoringowi dzialan wykonywanych przez siec (=produktu);
 3. Czternascie wskazników sluzacych monitoringowi rezultatów osiaganych przez siec w ramach podejmowanych dzialan;
 4. Cztery wskazniki mierzace efekty i wplyw dzialan sieci w perspektywie srednio-/dlugoterminowej.
 5. Jedenascie sposród tych wskazników uwaza sie za kluczowe informacje niezbedne do monitoringu i oceny dzialan sieci obszarów wiejskich na poziomie krajowym.

Pobierz wskazniki dla FS [PDF ]

Badania interesariuszy

Podrecznik zawiera zestaw narzedzi do samooceny, którego celem jest wspieranie sieci w zbieraniu informacji niezbednych do zastosowania kryteriów oceny/pytan ewaluacyjny. Wsród osmiu narzedzi jest kilka badan, których celem jest uzyskanie kluczowych informacji, w tym danych od interesariuszy, sugestii i ocen zwiazanych z oferowanymi przez francuska KSOW uslugami:

 • „Ankieta identyfikacyjna dla czlonków sieci”: sluzy poznaniu poszczególnych interesariuszy uczestniczacych w sieci. Mozna wykorzystac ja równiez do stworzenia lub rozbudowania bazy danych czlonków sieci.
 • „Ankieta oceny wydarzen”: sluzy zbieraniu ocen uczestników na temat wydarzen organizowanych w ramach sieci obszarów wiejskich, w oparciu o strategiczne kryteria oceny powiazane z celami sieci.
 • „Kwestionariusz oceny dla sieci obszarów wiejskich”: sluzy okresleniu wartosci dodanej sieci pomiedzy jej czlonkami.
 • „Ankieta dla uczestników grup roboczych”: sluzy ocenie poziomu zadowolenia ich czlonków.

Ocena

Zewnetrzna ocena francuskiej KSOW (na poziomie krajowym) przewidziana jest na drugie pólrocze 2012 roku. Podejscie do zewnetrznej oceny jest jeszcze ciagle przedmiotem rozwazan. Wsród rozwazanych opcji majacych poprawic rezultaty oceny wskazac nalezy:

 • Badanie wiekszej liczby czlonków sieci, w tym interesariuszy obszarów wiejskich, na których mogla oddzialywac siec (np. beneficjentów EFRROW, wybranych przedstawicieli spolecznosci lokalnych);
 • Przeprowadzanie corocznych wywiadów z regionalnymi sieciami obszarów wiejskich w celu identyfikacji kluczowych kwestii (np. mocnych i slabych stron, postepów, przykladów praktyk);
 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu spotkania, w trakcie którego prezentowany i oceniany jest roczny raport oceny francuskiej KSOW.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek