Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW – profile krajów

Austria

Jednostka Wspierająca austriacką Krajową Sieć Obszarów Wiejskich nie stosuje żadnego sformalizowanego podejścia do monitoringu i ewaluacji oraz samooceny. Obecny kształt sieci stanowi nowość w podejściu do rozwoju obszarów wiejskich w Austrii, a Jednostka Wsparcia Sieci dokonuje oceny na podstawie opinii na temat działań podejmowanych przez KSOW otrzymywanych od uczestników sieci.   

Ocena działalności KSOW

Monitoring i planowanie działań KSOW leży w gestii pięciu grup wsparcia technicznego, utworzonych po jednej dla każdego obszaru tematycznego (rolnictwo, leśnictwo, środowisko, rozwój obszarów wiejskich oraz LEADER).

Grupy te spotykają się dwa razy w roku w celu zaprezentowania konstruktywnych opinii na temat przeszłych działań KSOW i ich rezultatów. Formułują one również i dyskutują nad propozycjami przyszłych działań oraz obszarów problemowych, które mogą wymagać działań naprawczych.

Grupy wsparcia technicznego są nieformalnymi forami, w które zaangażowani są zarówno urzędnicy, jak i osoby kreatywne. Chociaż członkowie tych grup nie odzwierciedlają w pełni struktury uczestników sieci, stosowane przez nie podejście znalazło uznanie i akceptację wśród podmiotów i interesariuszy z obszarów wiejskich związanych z KSOW.

Pozostałe regularne działania o potencjalnym znaczeniu dla procesu ewaluacji/samooceny obejmują:

  1. Regularne wewnętrzne spotkania koordynacyjne partnerów konsorcjum zarządzającego umowami Jednostki Wsparcia Sieci (Agrarprojektverein, UWD, ÖAR), w ramach których przeprowadzana jest zarówno ocena nakładów, jak i wyników (w tym zmiany celów, jeżeli konieczne).
  2. Odbywające się raz na pół roku spotkania z Instytucją Zarządzającą, w tym z urzędnikami z departamentów Ministerstwa Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW), obejmujące przegląd przeszłych i planowanych działań KSOW.  
  3. Udział w spotkaniach Komitetu ds. Monitoringu PROW, w tym prezentacja przeszłych i planowanych działań KSOW.
  4. Coroczne spotkania z przewodniczącymi izb rolniczych dziewięciu austriackich landów federalnych, w tym prezentacja przeszłych i planowanych działań KSOW.

Badania interesariuszy

Jednostka Wsparcia Sieci zbiera oceny na temat działania sieci prowadząc badania wśród uczestników wydarzeń organizowanych przez KSOW. W celu oceny przeszłych i przygotowania przyszłych wydarzeń, uczestnikom wręczane są krótkie formularze ankiety.

Uczestnicy wydarzeń anonimowo oceniają ogólne wrażenie wybierając jeden z czterech możliwych stopni zadowolenia. Dodatkowo są oni proszeni o odpowiedź na trzy otwarte pytania dotyczące tego, co im się podobało bądź nie, oraz jakie są ich sugestie na przyszłość. Podsumowanie wyników oceny wydarzeń zamieszczane jest najczęściej jako aneks w corocznym raporcie z działalności Jednostki Wsparcia Sieci. 

Oprócz tego, Jednostka Wsparcia Sieci stosuje następujące podejście do działań na rzecz monitoringu i oceny:

  • W ramach rozmów (telefonicznych) z uczestnikami sieci, są oni proszeni o wyrażenie swoich opinii i sugestii. Brak jest danych na temat tego, w jakim zakresie zdobyte w ten sposób informacje nadają się do wykorzystania, gdyż nie ma systemu oceniającego działanie infolinii Jednostki Wsparcia Sieci.
  • Przy okazji publikacji pierwszego numeru magazynu pt. „Ausblicke”, czytelnicy zostali poproszeni o wyrażenie swoich uwag, pochwał i krytyki (do tej pory opublikowano cztery numery magazynu).
  • W Rocznym Planie Działania Jednostki Wsparcia Sieci na 2011 rok, zamieszczono statystyki na temat liczby odwiedzin strony internetowej zebrane przy pomocy narzędzi Google.  Według tych statystyk, w okresie od stycznia do listopada 2010 roku, ponad 60 tys. osób przeglądało łącznie 217 tys. stron sieci.

Ponadto, wybrani uczestnicy KSOW mogli dokonać oceny wcześniej odbywających się seminariów KSWO na temat działań rolno-środowiskowych, czego celem była identyfikacja obszarów z tego zakresu, na których mogłyby skoncentrować się przyszłe wydarzenia KSOW.

Ewaluacja

W odniesieniu do większości planowych działań, KSOW ustala w Rocznym Planie Prac wskaźniki jakościowe i ilościowe na poziomie efektów i rezultatów. Są one oceniane i  rewidowane w ramach corocznych działań związanych z raportowaniem. 

Średniookresowa ocena austriackiego PROW obejmuje ocenę działań Jednostki Wspierającej Sieć, która w dużej mierzy opiera się na analizie opinii uzyskanych od uczestników wydarzeń oraz na informacjach na temat wskaźników osiągnięć zamieszczonych w corocznym raporcie z działalności Jednostki Wsparcia Sieci. 

Ponadto, niektóre z pytań dotyczących PROW stosowane w ramach oceny średniookresowej w odniesieniu do osi 4 dostarczają informacji na temat usług świadczonych przez Jednostkę Wsparcia KSOW.

Warto również wspomnieć, że średniookresowa ocena zawiera również jakościowe wskaźniki dotyczące wdrażania strategii rozwoju lokalnego stosowane przez LGD, które oceniają intensywność udziału LGD w działaniach KSOW.  

Raport Oceny Średniookresowej za rok 2010 - Evaluierungsbericht 2010, Teil B, Bewertung der Einzelmaßnahmen (strony 573-579), [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2014 | Początek