Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Belgia – Walonia

Walońska Sieć Obszarów Wiejskich działa od kwietnia 2009 roku, aczkolwiek proces przygotowań do formalnego monitoringu i ewaluacji/samooceny rozpoczął się zanim utworzono jednostkę wspierającą sieć. Jednostka wspierająca sieć została w całości zapożyczona z instytucji zarządzającej. Warunki otrzymania pomocy technicznej, której celem jest wspieranie działania sieci, zawierały już więc określone wymogi wobec procedur samooceny. W konsekwencji, wszystkie oferty składne przez potencjalnych wykonawców zawierać musiały szczegółową listę ilościowych i jakościowych wskaźników wyników, rezultatów i wpływu.

Zaraz po utworzeniu jednostki wspierającej sieć rozpoczęto prace nad Planem Prac dla sieci, który byłby oparty na jasnym zrozumieniu celów sieci i logicznej sekwencji działań/logicznych ramach. Roczne priorytety zostały uporządkowane wokół czterech „osi” w następujący sposób:

Wyzwanie – Motyw przewodni – Motyw szczegółowy – Akcja – Efekt - Rekomendacja

Monitoring i ocena działań sieci są procesem ciągłym koordynowanym przez “Stały Komitet” (t.j. Komitet Wykonawczy KSOW składający się z 30 podmiotów), który spotyka się co dwa miesiące. Komitet Wykonawczy rozpoczął pierwsze badania ankietowe podmiotów zaangażowanych w sieć w październiku 2010 roku. Podstawowym celem było uzyskanie informacji zwrotnej, aby poprawić jakość usług i produktów oferowanych przez sieć w 2011 roku. Kwestionariusz wykorzystany w badaniach można znaleźć pod linkiem Badanie podmiotów Pytania zostały podzielone na cztery grupy:

 • Ożywienie sieci;
 • Narzędzia informowania i komunikowania stworzone przez Komitet Wykonawczy;
 • Zadowolenie z obsługi Komitetu Wykonawczego, oraz;
 • Część poświęcona bardziej wszechstronnej ocenie poszczególnych elementów sieci.

Poziom realizacji próby wyniósł 49% - odesłano 29 ankiet. Raport z podsumowania badań znajduje się poniżej.

Dodatkowe narzędzia zawierają:

 • Proste narzędzie do ”raportowania postępów” oparte na Planie Pracy dla Grup Tematycznych Komitetu Wykonawczego (patrz niżej) i uporządkowane zgodnie z projektem, działaniami, terminami zakończenia i oczekiwanymi efektami;
 • Informacja zwrotna i formularze oceny dla wszystkich organizowanych wydarzeń, a także regularne spotkania jednostki wspierającej sieć i Komitetu Wykonawczego;
 • Informacja zwrotna od Grup Tematycznych przekazywana co trzy miesiące do członków Komitetu Wykonawczego;
 • Rozwój systemu oceny, który wspierałby dostosowania działań w zakresie komunikacji sieci, co pozwoliłoby lepiej sprostać oczekiwaniom zaangażowanych podmiotów

System samooceny Lokalnych Grup Działania (LGD) jest również rozwijany (rozwijany przez inną jednostkę regionalną „LGD Interfejs”).

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat Walońskiej Sieci Obszarów Wiejskich kliknij tutaj
 • Prezentacja (marzec 2010) na temat projektowania struktury operacyjnej, celów i ram logicznych Walońskiej Sieci Obszarów Wiejskich [PDF ]
 • Plan Pracy (i spodziewane efekty) dla Tematycznych Grup Roboczych Komitetu Wykonawczego na lata 2009 – 2011 [PDF]
 • Wyniki Badań Ankietowych Podmiotów z 2010 roku - Evaluation globale des missions de la Cellule d’Animation du Réseau wallon de Développement Rural [PDF ]
 • Podejście do samooceny – przykład z Walonii [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek