Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW Profile

Finlandia

Jednostka Wsparcia fińskiej Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (JWS) działa od października 2007 r. Zatrudnia siedem osób, co oznacza, że jej zasoby są ograniczone biorąc pod uwagę jej cele w zakresie aktywności i zamiar reprezentowania interesów wsi na terenie całego kraju. Jest to bardzo aktywny zespół i chętny do próbowania nowych rzeczy.

Działania podejmowane przez JWS są określane w rocznym planie działania. Jest to rodzaj podręcznika skierowanego do wszystkich odbiorców. Mimo, iż nie posiada on strategicznego charakteru, jest przydatny w bieżącej ocenie.

JWS przyjmuje różne podejścia do wykonywania i oceniania działań. Mimo, że w Finlandii nie przyjęto formalnych wytycznych w zakresie monitoringu i oceny, to stosuje się jakościowe podejście do oceny.

JWS jest częścią instytucji zarządzającej (IZ), którą jest Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, dlatego też jej strategia jest ustalana przez IZ. Formalny monitoring wdrażania programu, w tym gromadzenie i analiza wskaźników, wykonywane są bezpośrednio przez IZ.

Badanie interesariuszy

JWS prowadzi regularne badania w celu oceny, jak dobrze wypełnia ona swoją rolę jako jednostka wsparcia.

Badania przeprowadzone w 2008 i 2009 r. koncentrowały się głównie na potrzebach interesariuszy, natomiast w badaniach z 2010 r. nacisk położono na ocenę osiągnięć JWS. Pytania zadawane w trakcie badań mają najczęściej charakter zerojedynkowy, czyli odpowiedzi mogą brzmieć „tak” lub „nie”. Tak zebrane informacje można następnie w prosty sposób przekształcić we wskaźniki, które pozwalają na ilościową ocenę rezultatów. Wyniki badań zamieszczane są w rocznym raporcie na temat działalności JSW.

Mapowanie ilości i jakości współpracy w ramach sieci

Fińska sieć kładzie nacisk na współpracę w ramach sieci, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Firma Net Effect Oy jest zewnętrznym wykonawcą, z którego usług od samego początku korzysta JWS w celu oceny różnych osiągnięć. Przeprowadziła ona m.in. badania na temat współpracy i tworzenia sieci pomiędzy różnymi organizacjami w Finlandii. Celem badania było mapowanie powiązań pomiędzy różnymi organizacjami w celu oceny ilości, częstotliwości i jakości współpracy w ramach sieci. Wyniki tych badań przedstawiono w postaci diagramów w sekcji Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny.

Średniookresowa ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Finlandii wykazała, że 50% interesariuszy miała świadomość istnienia JWS, a jedna trzecia korzystała z jej usług. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz zamieszczony poniżej raport z oceny średniookresowej PROW dla Finlandii.

Ocena średniookresowa

  • Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: raport oceny średniookresowej [PDF ] w FI – Finlandii Kontynentalnej
  • Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: raport oceny średniookresowej [PDF ] w SV – Wysypy Alandzkie

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek