Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Niemcy (Program KSOW)

Niemcy postanowiły prowadzić działalność swojej Krajowej Sieci na rzecz Obszarów Wiejskich (KSOW) zgodnie z dokumentem programowym.

Ocena ex-ante programu niemieckiej KSOW (DE NRN-P, niemiecki P-KSOW) zakwestionowała jednak przydatność wspólnych ram monitorowania i oceny (CMEF-WRMO) do oceniania wdrożenia KSOW. Oceniający stwierdził, że o ile WRMO nadają się do oceny projektów realizowanych ze środków EFRROW, o tyle do monitorowanie wyników P-KSOW wymaga szczególnych wskaźników wdrożeniowych.

Monitorowanie wyników działalności KSOW

Wskaźniki wyjściowe i docelowe przyjęte przez oceniającego ex-ante umożliwiają ocenę podstawowej funkcji jednostki wspierającej KSOW (KJW), czyli świadczenia szerokiej gamy usług optymalizujących warunki realizacji projektów finansowanych z EFRROW. Zastosowana ramowa grupa wskaźników obejmuje cele mierzalne (wyniki) pracy KJW związane z jej działaniami sieciowymi, a zwłaszcza działaniami 3 i 4:

 1. Określenie instytucji, uczestników i sieci działających w obszarach wiejskich;
 2. Poznanie przekazywalnych i (lub) sprawdzonych praktyk innowacyjnych;
 3. Zorganizowanie wymiany doświadczeń i wiedzy;
 4. Opracowanie programów szkoleniowych dla LGD;
 5. Pomoc techniczna na rzecz współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej (TNC -WPN);
 6. Rozpowszechnianie informacji w sieci (spotkania, imprezy itp.).

W związku z tym niemiecka KJW zbiera dane ilościowe związane programem (tzn. z siecią) dotyczące wyżej wymienionych działań. Wyniki działania ocenia się porównując pierwotne wskaźniki wyjściowe z docelowymi.

Badania ankietowe wśród interesariuszy

Oprócz zbierania danych ilościowych z monitorowania jednostka wspierająca KSOW stara się gromadzić tam, gdzie można, opinie zwrotne i prowadzi badania pozwalające przeprowadzić ocenę jakości oferowanych usług. Robi to:

a) Zbierając ankiety z opiniami wypełniane przez uczestników imprez i przyczyniając się do poprawy wartości merytorycznej stałej oferty usług i imprez organizowanych przez KJW;

b) Przeprowadzając na podstawie zapisów rocznego programu prac badania ankietowe na temat odbioru magazynu, biuletynu i na strony internetowej. Są one przeprowadzane przynajmniej jeden raz w okresie programowania;

 • Badanie wśród subskrybentów magazynu „LandInForm” przeprowadzono wiosną 2010 roku, co dało możliwość wprowadzenia korekt w odpowiedzi na uwagi krytyczne i sugestie czytelników;
 • Badanie wśród subskrybentów biuletynu „landaktuell” zostało zorganizowane jesienią 2009 roku w tym samym celu;
 • Ostatnie badanie wśród użytkowników serwisu internetowego KSOW z lutego 2007 roku dotyczyło witryny Leader+ i miało na celu sprawdzenie, jakie funkcje/ usługi powinna oferować aktualna strona internetowa KSOW w okresie programowania 2007-2013.

Ocena P-KSOW

Na podstawie danych ilościowych dostępnych w większości przypadków w ocenie średniookresowej w pełni wykorzystano ramową grupę wskaźników ilościowych zaproponowanych przez oceniającego ex-ante.

Audytor opracował ponadto jedenaście pytań oceniających (PO) dotyczących P-KSOW, uzupełnionych przez pięć definicji kryteriów oceny dziewiętnaście docelowych wskaźników ilościowych lub jakościowych. PO dotyczą strategii P-KSOW oraz celów, a ich zadaniem było stwierdzenie, jakie działania realizuje KSOW w ramach wszystkich osi EFRROW.

Zakwestionowawszy przydatność wspólnych PO, audytor średniookresowy zastosował te elementy oceny i użył ich do badania w możliwym zakresie w celu uzyskania odpowiedzi. W efekcie zalecono (terminowe) stosowanie nowo wprowadzonych PO odnoszących się do programu w ramach prac nad przyszłymi sprawozdaniami rocznymi.

 • Dokumenty dotyczące Programu KSOW (2007-2013) - Programm Nationales Netzwerk Deutschland - [PDF ]

 • Raport Oceny Ex Ante za 2007 rok- Ex-ante-Bewertung für das Programm Nationales Netzwerk Deutschland [PDF ]

 • Raport Oceny Średniookresowej za 2010 rok - Halbzeitbewertung für das Programm ‘Nationales Netzwerk Deutschland für den ländlichen Raum’[PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek