Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Profile samooceny KSOW

Szwecja

Jednostka Wsparcia Sieci szwedzkiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie przyjęła żadnych formalnych ram monitoringu i ewaluacji w celu oceny jej działalności. W konsekwencji nie zbiera ona również danych oraz nie posiada ściśle określonych wskaźników służących monitoringowi i ocenie. Posługuje się natomiast wskaźnikami o charakterze ad-hoc.

Ocena ta odbywa się raczej w sposób pośredni poprzez logikę interwencji opartą na rocznym planie działań sieci. Przesłanką działania sieci, a więc również jej grup roboczych, jest identyfikacja bieżących szans i zagrożeń, określenie konkretnych celów na dany rok oraz rozpoznanie możliwych rezultatów wynikających z podejmowanych działań.

Sieć oraz jej działania podzielone zostały na osiem grup roboczych koncentrujących się na różnych obszarach priorytetowych. Obszary te są regularnie rewidowany i w razie potrzeby zmieniane. Celem i misją grup roboczych jest gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji, inicjowanie współpracy, w razie potrzeby rozwiązywanie zagadnień metodologicznych oraz dbanie o to, aby następowała wymiana doświadczeń. W tym celu organizowane są seminaria i warsztaty dla interesariuszy określonych tematów, aby umożliwić im spotkania, wymianę pomysłów i tworzenie sieci. Każde takie wydarzenie jest oceniane przy pomocy ankiety ewaluacyjnej, która dostosowywana jest do tematu, zakresu i uczestników wydarzenia (aby zapoznać się z przykładami, zobacz Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny). Co więcej, praca każdej z grup roboczych oparta jest na planie działania, w którym określone są cele i efekty. Po zakończeniu pracy grupy roboczej, cele te są oceniane.

Szwedzka KSOW zleca niezależnemu audytorowi regularną ocenę działań podejmowanych przez sieć, np. w 2009 roku OpenEye zbadało poszczególne aspekty działalności KSOW, które uwzględnione zostały w ocenie średniookresowej szwedzkiego PROW. Na jej podstawie opublikowano raport (zobacz poniżej). W drugiej połowie 2012 roku kolejny wykonawca dokona oceny struktury, procesu uczenia się i wiedzy, a także współpracy i wytworzonej przez sieć synergii.

KSOW posiada strategię komunikacyjną, której głównym celem jest zwiększenie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prowadzenie dialogu. W ramach strategii KSOW określono wiele celów wynikowych. W ramach strategii komunikacyjnej zostały one pogrupowane w pięć kategorii i są poddawane ocenie w ramach corocznego raportu.

Ponadto, Jednostka Wsparcia Sieci rozsyła ankiety do uczestników tzw. „inspirujących” wydarzeń. W formularzu ankiety (aby zapoznać się z przykładami, zobacz Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny) uczestnicy proszeni są o podanie przykładów rezultatów i doświadczeń zdobytych w ramach konkretnych działań. Pytania zamknięte typu „tak” lub „nie” dotyczą różnych aspektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, np. czy dane wydarzenie poszerzyło wiedzę o programie lub czy uczestnik wymienił się doświadczeniami, a także ogólnej wymiany i dzielenia się informacjami.  

Do końca 2010 roku podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe z sieci, musiały sporządzić pełen raport na temat tego, jakie działania zostały podjęte w ramach otrzymanych środków. Jednostka Wsparcia Sieci skontaktowała się również z poszczególnymi beneficjentami, aby określić konkretne rezultaty i dowiedzieć się, czy planowane są w przyszłości działania w zakresie dzielenia się wiedzą. W 2011 roku systematycznie zastępowano sposób przekazywania pomocy w postacie czeków wypłatami gotówkowymi (tzw. “petty cash”). Pozwoliło to na bardziej efektywny przepływ pracy (i zmniejszenie biurokracji). 

Dodatkowo, KSOW przygotowuje różne publikacje i prowadzi badania w zakresie rozpowszechniania narzędzi komunikacji oraz działalności sieci.

W rocznym raporcie na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, najczęściej w rozdziale piątym, oceniana jest działalność KSOW w roku poprzednim.

  • Średniookresowy raport oceny [PDF ]
  • Podsumowanie oceny średniookresowej [PDF ]
  • Raport z monitoringu KSOW – rok 2009 [PDF ]
  • Plan działań na rok 2012 [PDF ]
  • Raport roczny na temat działalności KSOW – rok 2009 [PDF ]
  • Strategia komunikacyjna na rok 2011 [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek