Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Portugalia (Program KSOW)

W Portugalii zdecydowano się wprowadzić szczegółowy krajowy program dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Został on przyjęty w marcu 2010 roku. Jego priorytety pogrupowano w pięć obszarów interwencji:

 • Korzystanie z doświadczenia i wiedzy
 • Ułatwianie współpracy
 • Monitorowanie sytuacji na rynkach rolnych na świecie i wdrażanie polityk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
 • Ułatwianie dostępu do informacji
 • Działanie Sieci Obszarów Wiejskich

Ocena rezultatów działalności KSOW

System monitoringu pozwala zmierzyć efektywność działań podejmowanych przez KSOW przy wykorzystaniu zestawu wskaźników rezultatów i osiągnięć. Instytucja Zarządzająca korzysta z tych informacji przy tworzeniu rocznych raportów okresowych na temat działalności Jednostki Wsparcia Sieci zawierających szczegółowe wskaźniki ilościowe. Są one wykorzystywane w procesie ciągłej oceny i ewentualnych dostosowań programu.

Zakres oceny:

Opublikowany w 2011 roku raport nt. działalności Jednostki Wsparcia Sieci koncentruje się na czterech obszarach:

 1. Wspieraniu działań KSOW
 2. Promowaniu dostępu do informacji i ich rozpowszechnianiu
 3. Promowaniu wiedzy i jej rozpowszechnianiu
 4. Wspieraniu współpracy w zakresie LEADER

Narzędzia:

 • Logika interwencji sieci
 • Wskaźniki ilościowe
 • Wskaźniki jakościowe
 • Monitoring finansowy i narzędzia raportowania
 • Monitoring i ocena aktywności (kwestionariusze oceny wydarzeń)
 • Zaawansowane techniki (SWOT, benchmarking)
 • Planowane: pytania dotyczące oceny działania sieci, ocena tematyczna projektów współpracy

Ocena zewnętrzna

Bieżąca ocena prowadzona jest przez utworzoną w tym celu tematyczną grupę roboczą oraz zewnętrznych audytorów. Kryteria oceny oparte są na Wspólnych Ramach Monitoringu i Oceny. Średniookresowa ocena programu KSOW została przeprowadzona przez publiczny instytut badawczy: Instituto Nacional de Recursos Biológicos.

Zakres oceny:

 • Sytuacja (funkcjonalność) KSOW
 • Misja/cele KSOW
 • Logistyka i działanie KSOW
 • Zarządzanie KSOW

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek