Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW – profile krajów

Włochy (Program KSOW)

Włoska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) funkcjonuje od kwietnia 2007 roku i obejmuje 21 regionalnych PROW. Działalność KSOW oparta jest na programie KSOW na lata 2007-2013 i rocznym planie działanie.

Ocena działania programu KSOW

Ocena programu KSOW koncentrowała się na początku na dwóch głównych kwestiach: bezpośrednich i pośrednich rezultatach wdrażania programu w odniesieniu do możliwości KSOW do ich osiągania. Analizie poddawano następujące kompetencje:

 • Realizowanie działań i osiąganie rezultatów
 • Wspieranie projektów regionalnych
 • Stymulowanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy interesariuszami
 • Identyfikacja i analiza obszarów krytycznych oraz propozycje rozwiązań
 • Działanie w zakresie komunikowania
 • Przydatność efektów działania i świadczonych usług
 • Tworzenie skutecznych relacji dla osiągania celów programu
 • Bycie siecią nakierowaną na osiąganie celów
 • Wspieranie zarządzania PROW

Metody ceny działalności KSOW

Włoska KSOW uznała potrzebę ogólnej oceny swojej działalności. Dla tego celu, a również po to, aby spełnić wymogi UE, wybrane zostały najczęściej wykorzystywane wskaźniki efektu. Coroczny przegląd i wybór wskaźników pozwala KSOW skoncentrować się na konkretnych kwestiach, a pomiędzy członkami KSOW odbywa się regularna wewnętrzna debata i analiza działalności.   

Najważniejsze zadania w zakresie oceny działalności KSOW zostały zlecone zewnętrznemu audytorowi, do którego zadań należało również stworzenie podejścia do samooceny KSOW. W procesie oceny wykorzystano następujące narzędzia:

 • pytania nt. oceny działaności Sieci
 • wskaźniki ilościowe (wyniku i rezultatu)
 • wskaźniki jakościowe (rezultatu)
 • narzędzia monitoringu i raportowania finansowego
 • praktyczne narzędzia i podejścia do aktywnego monitoringu i ewaluacji
 • analiza SWOT (ex-ante)
 • ramy odniesienia dla przetargów i umów z zewnętrznymi ekspertami
 • jakościowa ocena strony internetowej

Ewaluacja zewnętrzna

Działanie to zostało zlecone włoskiej firmie zatrudnionej przez Instytucję Zarządzającą w drodze przetargu. Audytor wziął pod uwagę cztery obszary tematyczne działalności KSOW:

 • Zdolność KSOW do dotarcia do podmiotów z obszarów wiejskich
 • Ocenę wewnętrznej struktury KSOW
 • Ocenę efektywności działań komunikacyjnych
 • Ocenę niematerialnych efektów zdolności KSOW do tworzenia sieci

W odniesieniu do powyższego, opracowano 13 szczegółowych pytań zgodnych z  „Uwagą B Wytycznych nt. ewaluacji PROW 2007-2012”. W praktyce, w wyniku analizy dokumentacji i badań terenowych (badania ankietowe) zgromadzono zestaw danych.

Samoocena

Zewnętrzny audytor przygotował narzędzia do samooceny KSOW uwzględniając podobne doświadczenia z Finlandii, Francji i Portugalii. Wykorzystany kwestionariusz obejmował 9 strategicznych celów/oczekiwanych rezultatów. Skierowany był on do kluczowych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie KSOW zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Samoocena KSOW została przeprowadzona w oparciu o 13 pytań wykorzystanych w badaniu zewnętrznym.

Narzędzia do samooceny stanowiły podstawę ogólnej oceny KSOW.  Umożliwiło to również ocenę następujących ogólnych celów programu KSOW:

 1. Usprawnione zarządzanie
 2. Wzmocniona zdolność do planowania i zarządzania
 3. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy
 • Dokumenty dotyczące Programu KSOW (2007-2013) – Programma Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013 [PDF ]
 • Plan Działania na 2010 rok – Rete Rurale Nazionale Piano di attività 2010 [PDF ]
 • Raport Oceny Średniookresowej za 2010 rok - Rapporto di Valutazione Intermedia Rete Rurale Nazionale 2007-2013 [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek