Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Czechy

Odpowiedzialność za funkcjonowanie czeskiej KSOW została podzielona pomiędzy poziom centralny i regionalny. KSOW działa w ramach instytucji zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Funkcję tą pełni odpowiedni departament w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej. Jednostka ta podejmuje kluczowe decyzje i prowadzi kontrolę. Sekretariaty KSOW (czyli regionalne biura KSWO) są odpowiedzialne za funkcję wykonawczą. Z kolei grupy koordynacyjne w Ministerstwie Rolnictwa (koordynują działania Ministerstwa od 2013 r.) oraz Komitet Koordynacyjny KSOW (składający się przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych) pełnią funkcję doradczą. W ramach struktur KSOW utworzono również tematyczne grupy robocze na poziomie centralnym i regionalnym.

Ocena funkcjonowania KSOW

Podstawowa ocena działalności KSOW prowadzona jest w ramach raportu rocznego z postępów PROW 2007-2013, który zatwierdzany jest corocznie przez Komisję Europejską. Raporty te dostępne są na stronie PROW (eAGRI.cz/dotace). Działania KSOW i bieżące efekty są prezentowane i oceniane dwa razy w roku przez członków Komitetu Monitorującego PROW.

Dalsza ocena KSOW ma miejsce podczas posiedzeń grup koordynacyjnych, które odbywają się od 2013 r. Podczas tych posiedzeń zasugerowano możliwe zmiany w działaniu KSOW, które zapewnić mają, że KSOW wspierać będzie „programy sektorowe” różnych departamentów w Ministerstwie odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich i wdrażanie PROW w efektywny sposób.

Komitet Koordynacyjny KSOW spotyka się raz w roku w celu omówienia rocznego planu wdrażania i oceny działań podjętych przez KSOW w roku poprzednim. Komitet Koordynacyjny może oceniać proponowane nowe działania KSOW, a także sugeruje dalsze aktywności, koncentrując się na potrzebach i problemach, z którymi spotykają się jego członkowie i reprezentowane sektory. Spotkania na poziomie regionalnym pomiędzy pracownikami KSOW a regionalnymi partnerami odbywają się regularnie. W trakcie tych spotkań oceniane są realizowane działania, a także składane są propozycje dotyczące działań w kolejnym okresie.

Badania interesariuszy

W ramach raportu z 2012 r. pt. „Ocena działań KSOW” przeprowadzono ilościowe internetowe badania ankietowe skierowane do członków i partnerów KSOW. Na koniec 2013 r. planowane jest badanie na temat magazynu „Rural” wydawanego przez KSOW. O wyrażenie swojej opinii poproszeni zostaną wszyscy partnerzy KSOW i inni interesariusze, który regularnie czytują magazyn (czy to w wersji elektronicznej, czy papierowej).

Ocena sieci

„Ocena działań KSOW” została przeprowadzona w celu oceny skuteczności działań podejmowanych przez KSOW i sformułowania ewentualnych zaleceń w zakresie skuteczniejszego działania sieci, bardziej efektywnego procesu zarządzania oraz przygotowania do okresu programowania 2014-2020.

Projekt wdrażano w dwóch etapach:

  • Faza analityczna obejmowała: analizę dokumentów związanych z działaniami KSOW; ustrukturyzowane wywiady z odpowiednimi pracownikami Ministerstwa Rolnictwa; mapowanie i analizę kluczowych procesów wdrażania; przeprowadzenie ilościowego badania internetowego członków/partnerów KSOW; identyfikację kluczowych czynników sukcesu dla skutecznego zarządzania działaniami KSOW.
  • Faza wnioskowania obejmowała: sformułowanie propozycji dotyczących poprawy skuteczności działań KSOW; weryfikację propozycji wśród partnerów KSOW (ukierunkowana dyskusja); propozycje dotyczące ograniczenia ryzyka.

Ocena ta miała na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jakim zakresie KSOW sprostała celem zawartym w planie działania? Które cele zostały już zrealizowane, a które dopiero zostaną osiągnięte?
  • Czy działania sieci przyczyniają się do osiągnięcia celów dokumentu programowego lub Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich?
  • Czy istnieją cele, które nie zostaną osiągnięte lub które zostaną zrealizowane w większym zakresie niż planowano? Jeżeli tak, jakie są to cele i jakie są przyczyny tej sytuacji?
  • W jaki sposób można wyeliminować czynniki, które utrudniają realizację celów?
  • Jakie działania mogą poprawić skuteczność KSOW w okresie programowania 2014-2020?

Pozostałe informacje

KSOW otrzymuje również przydatne wskazówki, w jaki sposób poprawić komunikację i promocję działań w zakresie PROW od tematycznej grupy roboczej ds. reklamy, która została utworzono w ramach wewnętrznych struktur. Członkami grupy są pracownicy Ministerstwa zaangażowani w PR, instytucja zarządzająca PROW i przedstawiciele ważnych partnerów KSOW. Członkowie innych grup roboczych przekazują KSOW sugestie dotyczące udoskonalania prowadzonych działań z punktu widzenia ekspertów, co jest również pewnego rodzaju oceną odpowiedniego ukierunkowania działań KSOW.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 28/04/2014 | Początek