Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Wielka Brytania – Szkocja

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich1, Wielka Brytania przyjęła unikatowe podejście do kwestii struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Wprowadzony został dwupoziomowy system, który składa się z czterech sieci regionalnych działających w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii , nad którymi pieczę sprawuje brytyjska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Celem wprowadzenia takiej struktury jest lepsze zrozumienie kwestii rozwoju obszarów wiejskich wśród interesariuszy zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Dlatego też wizją szkockiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest przyczynianie się do rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez tworzenie powiązań pomiędzy interesariuszami obszarów wiejskich oraz poprzez zapewnianie środków łączności.

Działalność szkockiej KSOW obejmuje trzy główne obszary:

 • Roczny program wydarzeń organizowanych przez sieć regionalną;
 • Coroczne wydarzenie organizowane przez sieć krajową;
 • Strona internetowa sieci.

Procedury monitorowania i raportowania

Szkocka KSOW nie przyjęła żadnej formalnej struktury oceny swojej działalności, aczkolwiek zbiera statystyki na temat strony internetowej, a także analizuje liczbę rejestracji, uczestników i informacji zwrotnej na temat wydarzeń. Co więcej, za pośrednictwem strony internetowej szkocka KSOW przeprowadziła liczne badania online, a Szkocka Rada ds. Wolontariatu (SCVO, podwykonawca szkockiej KSOW) przygotowuje coroczny raport na temat usług w zakresie koordynacji regionalnej.

Statystyki na temat strony internetowej

Informacje statystyczne na temat strony internetowej zbierane są na bieżąco i opracowywane w postaci arkusza kalkulacyjnego dla każdego miesiąca. Informacje te dotyczą następujących kwestii:

 • Łączna liczba odwiedzin na stronie
 • Przeciętny czas spędzony na przeglądaniu strony przez jednego odwiedzającego
 • Liczba zaangażowanych różnych krajów lub regionów
 • Procentowy udział nowych odwiedzin w łącznej liczbie odwiedzin na stronie
 • Liczba odwiedzających stronę tylko jeden raz
 • Łączna liczba przejrzanych zakładek
 • Współczynnik odrzuceń, tj. procentowy udział odwiedzających, którzy otworzyli tylko jedną zakładkę
 • Przeciętna liczba przeglądanych zakładek przez jednego odwiedzającego
 • Lista 10 najpopularniejszych krajów według liczby odwiedzin na stronie

Co ciekawe, wśród krajów najczęściej odwiedzających stronę internetową szkockiej KSOW znajdują się USA, Kanada, Indie i Australia, podczas gdy wizyty z państw członkowskich UE stanowią relatywnie mały udział. W konsekwencji, istnieje pole do dalszej współpracy w zakresie sieci z innymi państwami członkowskimi.

Kluczowe wskaźniki nt. działalności

Coroczny raport przygotowywany przez SCVO zawiera zarówno opisowy przegląd, jak i dane statystyczne w postaci wskaźników. Wśród nich znajdują się:

 • Liczba zorganizowanych wydarzeń regionalnych
 • Łączna liczba osób uczestniczących w wydarzeniach, w podziale na sektor i grupę wiekową
 • Podsumowująca ankieta zwrotna na temat wydarzenia obejmująca osoby organizujące, przygotowujące miejsce spotkania i catering, różne prezentacje i sesje dyskusyjne
 • Liczba osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach, w podziale na liczbę rejestracji, liczbę rzeczywistych uczestników oraz liczbę prezentujących i wystawiających
 • Liczba kontaktów nawiązanych przez delegatów oraz liczba podtrzymanych kontaktów
 • Liczba odwiedzin i zarejestrowania się bądź nie na stronie internetowej oraz liczba prób rejestracji
 • Rozkład miejsc, gdzie delegaci chcieliby się spotkać

Według audytorów, łączny koszt działalności w pierwszym roku, wynoszący 230 tys. GBP, wydaje się być niski przy uwzględnieniu poziomu skomplikowania działań, liczby i skali wydarzeń oraz poziomu działań i zaangażowania w sieć, który udało się osiągnąć.

Aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółowej analizy i rezultatów, proszę zapoznać się poniższą publikacją.

 • Raport Oceny Szkockiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Aneks do Raportu Oceny Średniookresowej szkockiego PROW za rok 2010 [PDF ]


11698/2005 Artykuł 68.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek