Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Profile samooceny KSOW

Polska

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) działa od grudnia 2008 roku. W jej skład wchodzi pięciu pełnoetatowych członków zespołu oraz jeden pracujący w niepełnym wymiarze godzin. Jej siedziba mieści się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie.

W ramach przyjętej przez KSOW metodologii oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2007-2013 (PROW), zdefiniowano działania w zakresie monitoringu i oceny. Bardziej sformalizowane metody obejmują konkretne kryteria oceny funkcjonowania Sieci oraz wskaźniki monitoringu i oceny.

 

Kryterium oceny Wskaźnik
Zgodność działań z planem działania Liczba członków Sieci na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
Terminowość wymiany informacji pomiędzy sekretariatami Liczba zarejestrowanych użytkowników na portalu Sieci
Uniwersalny i łatwy dostęp do Sieci Liczba odwiedzin na stronie internetowej Sieci
Aktualne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sieci Liczba odwiedzin linków tematycznych na stronie internetowej Sieci
Zaangażowanie uczestników w działalność Sieci Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach zorganizowanych w ramach planu działania
Aktywność członków Sieci na stronie internetowej Sieci Liczba szkoleń, seminariów i konferencji
Zgodność wybranych projektów z założeniami na dany rok przyjętymi przez grupę roboczą Liczba publikacji
Poziom zainteresowania szkoleniami organizowanych przez Sieć Liczba rozdystrybuowanych publikacji
  Liczba grup tematycznych
Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci Liczba posiedzeń grup tematycznych
  Liczba projektów w przekroju tematycznym (np. dobre praktyki, innowacje, współpraca międzyregionalna)

Wszystkie czynności podejmowane przez KSOW są oparte na inicjatywach zaplanowanych w półrocznym planie działania. Biorąc pod uwagę regionalną strukturę Sieci, plan działania jest przygotowywany przez sekretariat krajowy oraz 16 regionalnych sekretariatów we współpracy z innymi członkami.

Grupa robocza (GR) została utworzona w celu nadzorowania i monitorowania procesu wdrażania działań określonych w planie działań. W skład GR wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, instytucji samorządowych, organizacji oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Są oni odpowiedzialni za tworzenie i prowadzenie inicjatyw tematycznych.

Krajowy i regionalne sekretariaty przygotowują roczny raport na temat realizacji założonych w planie działania celów i prezentują w nim konkretne osiągnięcia i wyzwania, z jakimi spotkały się w roku poprzednim.

Każdy z sekretariatów prowadzi standardowe statystyki dla własnej strony internetowej na temat liczby odwiedzin, liczby wyświetleń i dostępu do telewizji online KSOW. Ten rodzaj raportowania prowadzony jest corocznie i na życzenie.

Zewnętrzna ocena działalności KSOW

Jesienią 2011 roku polska KSOW zleciła przeprowadzenie zewnętrznej oceny swojej działalności. Jej celem było określenie, czy struktury Sieci są odpowiednie i czy cele przyjęte w planie działania były osiągane skutecznie i efektywnie. W ramach oceny dokonano również porównania z sytuacją trzech innych KSOW (francuskiej, włoskiej i litewskiej), aby zidentyfikować innowacyjne rozwiązania na resztę okresu programowania.

  • Ocena średniookresowa PROW na lata 2007-2013 [PDF ]
  • Ocena średniookresowa PROW na lata 2007-2013 – broszura [PDF ]
  • Ocena działalności KSOW [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek