dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikka yleistiedo

Kansalliset ja alueelliset ohjelmat

EU:n jäsenvaltiot toteuttavat maaseudun kehittämisohjelmia valitsemalla 41 eri ”toimenpiteestä” ne kehittämistoimenpiteet, jotka parhaiten soveltuvat kehittämisen kohteena olevalle alueelle ja sen kehitystarpeille. Toimenpiteet kattavat erityyppisiä maaseudun kehittämistoimia.

Maaseudun kehittämissuunnitelman esittely

Kukin jäsenvaltio panee täytäntöön maaseudun kehittämisohjelman ohjelmakaudelle 2007-2013 oman kehittämissuunnitelmansa avulla. Jokaisella jäsenvaltiolla on joko yksi koko valtion kattava maaseudun kehittämisohjelma tai useita alueellisia kehittämisohjelmia. Suomessa maaseudun kehittämisohjelmia on kaksi: Manner-Suomi ja Ahvenanmaa.

Maaseudun kehittämisohjelmat ovat yhdenmukaiset EU:n yhteisten strategisten suuntaviivojen ja kunkin jäsenvaltion kansallisen strategiasuunnitelman kanssa.

Lisätietoja yksittäisen jäsenvaltion strategiasuunnitelmasta saa tarkastelemalla interaktiivista karttaa ja valitsemalla haluamasi maan.

Oli kyseessä sitten koko jäsenvaltiota koskeva maaseudun kehittämissuunnitelma tai useita alueellisia kehittämissuunnitelmia, jokainen kehittämissuunnitelma sisältää seuraavat:

  • Analyysin maaseutualueesta koskien sen heikkouksia ja vahvuuksia sekä näitä koskevan valitun strategian.
  • Perustelun valituista ensisijaisista tavoitteista, ottaen huomioon EU:n strategiset suuntaviivat ja kansallisen strategiasuunnitelman sekä odotetun vaikutuksen perustelun.
  • Tiedot maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjoista ja kullekin toimintalinjalle ehdotetut toimenpiteet, mukaan lukien määrätyt todennettavat tavoitteet sekä indikaattorit, joiden avulla edistymistä ja tehokkuutta voidaan mitata.
  • Rahoitussuunnitelman, joka sisältää myös tarkan erittelyn Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto, EAFRD) myöntämästä kokonaistuesta ja vastaavista suunnitelluista kansallisesta tai alueellisesta julkisesta rahoituksesta kullekin vuodelle ja koko ohjelmakaudelle jokaiselle toimintalinjalle sekä toimenpiteiden alustavien kustannusten ohjeellisen jaon.
  • Tiedot EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamien välineiden, EU:n koheesiorahaston ja EU:n kalatalouden tukirahoitusvälineiden välisistä täydentävyyksistä.
  • Tiedot kehittämisohjelmien täytäntöönpanojärjestelyistä, mukaan lukien kaikkien asiankuuluvien viranomaisten nimeäminen sekä hallinto- ja valvontarakenteiden kuvauksen tiivistelmän.
  • Kuvauksen seuranta- ja arviointijärjestelmistä sekä seurantakomitean kokoonpanosta.
  • Tiedot suunnitelmista, joilla maaseudun kehittämisohjelma tehdään tunnetuksi.

Maaseudun kehittämisohjelman toimintakehyksessä on ”valikko” 41 eri toimenpidettä varten. Jäsenvaltiot voivat valita näistä niitä toimenpiteitä, jotka parhaiten soveltuvat heidän maaseutualueilleen. Toimenpiteet sisällytetään sitten jäsenvaltion kansallisiin ja alueellisiin kehittämisohjelmiin. EU:n rahoitusosuus riippuu kyseisestä toimenpiteestä ja alueesta. Lisätietoja maaseudun kehittämispolitiikan toimenpiteistä: Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20. syyskuuta 2005 (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen).

Lisätietoja kunkin maaseudun kehittämisohjelman yksittäisistä toimenpiteistä saa seuraavista linkeistä:

Lisätietoja sääntöjen soveltamisesta, napsauttamalla tästä (Komission asetus (EY) N:o 1974/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006).

Jäsenvaltiot voivat myös muuttaa ja päivittää maaseudun kehittämisohjelmiaan ohjelmakauden aikana (2007-2013) vastaamaan ympäristön muutoksia ja maaseudun laajempaa elinkeinoelämää. Tämä saattaa aiheuttaa soveltamista maaseudun kehittämisohjelmien sisällä sekä toimintalinjojen ja toimenpiteiden välillä.