dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikka lukuina

 

EU:n strategiset suuntaviivat (kaudelle 2007–2013), joiden puitteissa jäsenvaltiot ovat laatineet oman kansallisen maaseudun kehittämisstrategiansa omien tarpeidensa analyysin perusteella. Kauden 2007–2013 kansallisissa tai alueellisissa maaseudun kehittämisohjelmissa määritetään kansalliset strategiatavoitteet, joissa täsmennetään maaseuturahaston tuella toteutettavat toimenpiteet.

Kunkin kehittämisohjelman hallintoviranomainen seuraa yhdessä valvontakomitean kanssa ohjelman edistymistä ja saavutuksia talous- ja tulosindikaattoreiden avulla, jotka on liitetty toimenpiteisiin Yhteisessä valvonta- ja arviointikehyksessä määritetyllä tavalla. Näitä indikaattoreita käytetään välineinä arviointiin, kuinka odotetut tavoitteet on saavutettu toimenpidetasolla ja koko ohjelman tasolla.

Joka vuosi Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkosto toimittaa sarjan tiedotteita, joista selviää kunkin koko EU:n alueella toteutetun maaseudun kehittämisohjelman saavutettu edistyminen:

Teemakohtaiset tiedotuslomakkeet ovat sarja tiedotteita, jotka antavat selkeän kuvan maaseudun kehittämispolitiikan interventiosta aihepiireittäin, korostaen politiikan ensisijaisten tavoitteiden, täytäntöönpantujen toimenpiteiden ja niiden toteutuneiden tulosten välistä yhteyttä

Voit ladata maaseudun kehittämisohjelman lukuina myös esitteenä. [PDF]

Maaseudun kehittämisohjelman tiedotuslomakkeet antavat tilannekatsaukset saavutetusta kehityksestä ohjelmien rahoituksen toteutuksen kannalta (toteutuneet julkiset kokonaismenot), maaseudun kehittämisohjelman kokonaiskehityksestä tuotosten kannalta ja vertailusta 2007–2013 kaudelle asetettuihin tavoitteisiin.

Toimenpiteiden tiedotuslomakkeet antavat tietoja maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa toteutettujen toimenpiteiden tilanteesta kaikissa 27 jäsenmaassa saavutettujen fyysisten tulosten perusteella (saatavilla olevan viimeisimmän päivitetyn tiedon mukaisesti) ja vertailut ohjelmakaudelle 2007–2013 asetettuihin tavoitteisiin.

Maaseudun kehittämisohjelmien indikaattoritaulukot  sisältävät yhteenvedon taulukoista sekä kaavioista, joissa esitetään EU:n maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanon edistyminen taloudellisten, tuotos- ja tulosindikaattoreiden avulla.

 

 

 

Lisätietoja taloudellisista ja tuotosindikaattoreista on saatavilla kohdasta Maaseudun kehittämisohjelmien (RDP) indikaattoritaulukot.