dsp_decreas_text dsp_increase_text

Täytäntöönpanon parantaminen

Maatalous ja laajempi talous

Temaattinen työryhmä 2 (TWG2) perustettiin maaliskuussa 2009 analysoimaan maatalouden ja maaseudun laajemman talouden välistä yhteyttä. Sen päätarkoituksena oli tunnistaa EU:n eri maaseutualueiden maatalouden ja maaseudun talouden mahdolliset synergiat ja/tai ristiriidat. Työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio (maatalouden- ja maaseudun kehittämisen pääosasto, DG AGRI) ja joka koostuu kansallisista asiantuntijoista, ohjasi analyyttista työtä keskittyen seuraaviin:

 • 18 pienalueen, jotka edustavat EU:n erityyppisiä maaseutualueita, panoksen ja tuotoksen analyysi.
 • Maaseudun kuuden kehittämisohjelman (kaudelle 2007-2013) ja muiden valittuihin alueisiin liittyvien asiakirjojen tarkastelu.

Tärkeimmät tutkimustulokset

Panos/tuotos-analyysin tuloksista ilmeni, että maatalouden ja muun paikallisen tai alueellisen talouden väliset yhteydet ovat yleisesti vahvemmat ja positiivisemmat kuin mitä tilastoista, joissa maatalouden osuus BKT:sta ja työllisyydestä on usein pieni, voisi päätellä.

Maatalous tunnistettiin paikallisen talouden ”avaintekijäksi” 18 tutkitusta alueesta 14:sta ja erityisen vahva yhteys todettiin ruoanvalmistuksen, majoitus- ja ravitsemispalvelujen sekä kaupan aloilla.

Tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat maatalouden ja muiden alojen väliseen yhteyteen ovat:

 • Luonnolliset edut (maan laatu, ilmasto, paikalliset matkailunähtävyydet)
 • Olemassa oleva infrastruktuuri
 • Kansantalouden kokonaisvahvuus
 • Paikallisen väestön koulutuksen ja yrittäjyyspotentiaalin taso.
 • Mahdollisuus rahoitustukeen, erityisesti liittyen hakuprosessin monimutkaisuuteen, tukirahoituksen laajuuteen ja päätöksenteon nopeuteen.

Analyysien vaikutukset

Maaseudun kehittämisohjelmien ja muiden ohjelma-asiakirjojen analyysistä kolmasosalla tutkitusta 18 alueesta ilmeni seuraavia asioita: 

 • Kun monissa maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjoissa viitataan maatalouden ja maaseudun kehittämisen välisen yhteyden tärkeyteen, ne eivät ole lainkaan yhdenmukaisia lähestymistavassaan. Lisäksi niissä ei useinkaan ole johdonmukaisuutta, kuinka todetut päämäärät vaikuttavat ensisijaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
 • Vain rajoitettu määrä täydentävyyttä todettiin maaseudun kehittämisohjelmien ja muiden EU:n perustamien ohjelmien välillä, koska kansallinen ja alueellinen taso vaikeuttavat käytettävissä olevien taloudellisten resurssien käytön täyttä integrointia maaseutualueilla. Maaseudun kehittämisohjelmien pitäisi keskittyä kehittämään ja helpottamaan integroidumpia vastineita niille monimutkaisille haasteille, joita monilla alueilla joudutaan kohtaamaan ja erityisesti paremmin hyödyntämään talouden alojen alku- ja loppupään välistä suhdetta.
 • Maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanon parantamiseksi, toimenpiteiden valintaperusteisiin voitaisiin tehdä muutoksia tunnistamaan tarkemmin yhteydet maatalouden ja muiden sektoreiden välillä. Esimerkiksi korkean pistemäärän määritys taloudellisen monipuolisuuden hankkeille, jotka yhdistävät paikallisia maatalouden toimintoja, jolloin voidaan luoda kerrannaisvaikutusta (esim. uusi työpaikkoja, paremmat tulot, jne.) - tai ympäristötavoitteiden parempi kohdentaminen, ovat kaksi tällaista mahdollisuutta. Hankkeiden suunnittelua voitaisiin parantaa tehokkaammalla teknisellä tuella potentiaalisille sijoittajille tehostamaan sekä hankkeen kannattavuutta että sen yhteyttä paikalliseen maatalouteen. Suunnittelua parannettaisiin myös velvoitteella liiketoimintasuunnitelman toimittamisesta, milloin mahdollista.

Tärkeimmät raportit

 • TWG2 - Alueiden valinta ja panos-tuotos-analyysin tulokset [PDF ]
 • TWG2 - Yhteenveto panos-tuotos-analyysista ja alueellisten analyysien tulokset [PDF ]
 • TWG2 - Lopullisen panos-tuotos-analyysin tulokset ja laadullinen lisätutkimus valituilla alueilla [PDF ]
 • TWG2 - Ohjelman hallintakehyksen ja alueelle valittujen hankkeiden analyysi [PDF ]
  • Liite 1 – Kuuden alueen kyselylomake [PDF ]
  • Liite 2 – Esimerkkejä hankkeista [PDF ]
 • TWG2 - Loppuraportti [PDF ]

Tulosten levittäminen

 • TWG2 esite [PDF ]
 • Asiakirja ”Kehittämispolitiikan tarkastelu viimeisimmän tutkimuksen perusteella” tarjoaa yleiskuvan lopullisen raportin tärkeimmistä havainnoista, jotka perustuvat myös tästä aiheesta julkaistuihin tärkeimpiin tutkimusraportteihin. [PDF ]
 • Neljä artikkelia määrätyistä alueanalyyseistä, perusteellisista alueellisista tapaustutkimuksista, jotka keskittyvät alueellisiin rakenteisiin ja dynamiikkaan.
  • Gersin alue ja halukkuus muuttua [PDF ]
  • Maatalouden ja kulttuurin toimintojen yhdistelmä: Kalmarin kunta Ruotsissa [PDF ]
  • Menestyksellisten kehityshankkeiden ja institutionaalisten valmiuksien puutteiden välinen pulma: Trikalan tapaus Kreikassa [PDF ]
  • Uusien kehitysmahdollisuuksien löytäminen maaseudun alueilla: Somogyn tapaus Unkarissa [PDF ]
 • Tapaustutkimukset tuovat esiin empiiristä todistusaineistoa ja esimerkkejä onnistuneista sijoitushankkeista, jotka ovat vahvistaneet viljely- ja muiden kuin viljely-yritysten välistä yhteyttä maaseutualueilla. 24 tapaustutkimusta on kerätty sekä kausien 2000-2006 että kauden 2007-2013 kehitysohjelmista. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä.

Napsauttamalla tästä saat lisätietoja [PDF ]

Liittyviä tietoja

 • TWG1: Kohdentaminen maaseudun alueellisiin erityisominaisuuksiin ja tarpeisiin
 • TWG3: Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet
 • TWG4: EU:n maaseudun kehittämispolitiikan välitysmekanismit