Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Strategiczne Wytyczne UE dla rozwoju obszarów wiejskich

Strategiczne Wytyczne UE stanowią podstawę, w oparciu o którą Państwa Członkowskie przygotowują Krajowe Plany Strategiczny (KPS) dla rozwoju obszarów wiejskich.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich opiera się na podejściu strategicznym, polegającym na określeniu priorytetów UE związanych z rozwojem obszarów wiejskich. W lutym 2006 r. Rada przyjęła Strategiczne Wytyczne UE dla rozwoju obszarów wiejskich.

Sześć Strategicznych Wytycznych zakłada:

  • poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa
  • poprawę stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  • poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i wspieranie dywersyfikacji gospodarczej
  • budowanie lokalnego potencjału z zakresie tworzenia miejsc pracy i różnicowania działalności gospodarczej
  • zapewnienie spójności programów
  • komplementarność instrumentów UE

Wytyczne tworzą ramy, w których Państwa Członkowskie przygotowują swoje Krajowe Plany Strategiczne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aby uzyskać więcej informacji na temat KPS, kliknij tutaj.

Z kolei strategie krajowe stanowią podstawę do przygotowania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby uzyskać więcej informacji na temat krajowych i regionalnych programów, kliknij tutaj.

Istota polityki rozwoju obszarów wiejskich

Strategiczne Wytyczne UE określają istotę polityki rozwoju obszarów wiejskich w trzech kluczowych dziedzinach: sektorze rolno–spożywczym, środowisku naturalnym oraz w szeroko rozumianej gospodarce i ludności na obszarach wiejskich. Wytyczne określają ramy, w których na poziomie Państw Członkowskich powstały nowe strategie i Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zbudowano je wokół czterech osi. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych osi, kliknij tutaj.