dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

Стратегически насоки на ЕС за развитие на селските райони

Стратегическите насоки на ЕС за развитие на селските райони са основата, върху която държавите-членки подготвят своите Национални стратегически планове за развитие на селските райони.

Политиката в тази област е стратегически подход към определяне приоритетите на Съюза за развитие на селските райони. През февруари 2006 г. Съветът на ЕС прие Стратегически насоки за развитие на селските райони са приети от Съветът на ЕС през февруари 2006 г..

Стратегическите насоки обхващат подкрепа за:

  • подобряване на конкурентоспособността на селското и горското стопанство;
  • подобряване на околната среда и ландшафта;
  • подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на диверсификацията;
  • изграждане на местен капацитет за заетост и диверсификация;
  • осигуряване на последователност при изготвянето на финансиращи програми;
  • взаимно допълване между финансовите инструменти на Общността.

Въз основа на тези насоки държавите-членки подготвят своите Национални стратегически планове за развитие на селските райони. Повече информация за националните стратегически планове може да намерите тук.

Националните стратегически планове на свой ред се прилагат в самите Програми за развитие на селските райони . Повече информация за националните и регионални планове може да намерите тук.

Фокус на политиката за развитие на селските райони

В стратегическите насоки се посочва, че политиката за развитие на селските райони е съсредоточена в три основни области, а именно: хранително-вкусова промишленост, околна среда, селските икономика и население като цяло. Тези насоки очертават рамката, в която са разработени стратегиите и Програмите за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г, на ниво държави-членки в съответствие с тази рамка, изградена около четири оси. Повече информация за четирите оси може да намерите тук.