Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ORGANIZACJE ue

 

ENRD zmierza do jak najpełniejszego zaangażowania się w tworzenie innych ważnych sieci i rozszerzenia dostępu do nich, ze szczególnym naciskiem na stworzenie aktywnych powiązań, które pozwolą na wymianę informacji pomiędzy ENRD i innymi sieciami na temat działań i ich wyników istotnych dla efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Grupa Doradcza ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich DG AGRI

Grupa Doradcza ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich została stworzona przez DG AGRI w celu połączenia przedstawicieli różnych organizacji utworzonych na poziomie unijnym, które zainteresowane są społecznymi, ekonomicznymi i/lub środowiskowymi aspektami rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Grupa Doradcza pozwala Komisji Europejskiej zapoznać się poglądami różnych organizacji na temat rozwoju obszarów wiejskich. Komisja może konsultować się z Grupą na każdy temat związany z polityką rozwoju obszarów wiejskich. Przewodniczący Grupy Doradczej może również zaproponować konsultacje na temat wchodzący w obszar jego kompetencji.

Komisja nie jest zobowiązana do uwzględniania opinii Grupy, ale traktuje je bardzo poważanie i informuje członków Grupy o działaniach podjętych w odpowiedzi na jej opinie. W porozumieniu z Komisją, Grupa Doradcza może również powołać grupy robocze w celu ułatwienia jej pracy. Grupa Doradcza reprezentuje interesy następujących głównych grup podmiotów:

Rolnicy, spółdzielnie i inne organizacje rolnicze

Handel

Przemysł

Pracownicy

Konsumenci

Ekolodzy

Inne organizacje interesariuszy obszarów wiejskich

Organizacje europejskie będące członkami Komitetu Koordynacyjnego ENRD

Wymienione poniżej organizacje unijne zostały wybrane spośród członków Grupy Doradczej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich DG AGRI, aby uczestniczyć w pracach Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD):