Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Ulepszanie wdrażania polityki

Mechanizmy wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE jest wdrażana wspólnie przez Komisję Europejską i Państwa Członkowskie. Komisja Europejska odpowiada za zatwierdzanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a także zapewnianie racjonalnego zarządzania finansowego funduszami wspólnotowymi. Państwa Członkowskie określają krajowe procedury prawne i administracyjne w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków z budżetu UE. Odpowiedzialność za bieżącą realizację polityki jest ponoszona na szczeblu krajowym. Wdrażanie PROW można delegować na szczebel regionalny lub subregionalny. Zarządzanie i wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich ma więc miejsce na wielu poziomach i wykazuje duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach. Mechanizmy wdrażania można rozumieć jako zestaw procesów i procedur, które pozwalają na przełożenia celów polityki na konkretne działania.

Skuteczna i efektywna realizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich (Tematyczna Grupa Robocza nr 4)

Tematyczna Grupa Robocza nr 4 została utworzona w celu wspierania możliwie najbardziej skutecznego i efektywnego systemu realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Zakres zadań grupy obejmuje przegląd doświadczeń związanych z wdrażaniem programów w UE, a także określenie aspektów wdrażania, które funkcjonują prawidłowo lub wymagają udoskonalenia oraz przedstawianie konkretnych zaleceń dotyczących usprawnień.

Grupa przeanalizowała różnorakie sposoby realizacji stosowane na różnych etapach cyklu programowania i w całym łańcuchu realizacji (UE, poziom krajowy, regionalny, subregionalny, poziom beneficjenta):

 • podejście strategiczne i ukierunkowanie;
 • proces programowania i aspekty finansowe;
 • procedury wdrażania i struktura organizacyjna (w tym aspekty szczegółowe, takie jak LEADER, monitorowanie i ocena, kontrole);
 • funkcjonowanie zasady partnerstwa;
 • zapewnianie komplementarności i koordynacji z innymi obszarami polityki UE.

W kierunku skuteczniejszego wdrażania polityki

Wyniki prac Grupy Roboczej zostały zebrane w raporcie końcowym, który zawiera podsumowanie studiów przypadku według tematów, liczne przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji z całej UE oraz wnioski, w ramach których zidentyfikowano sześć możliwych obszarów wymagających ulepszenia:

 • zwiększenie ukierunkowania na celach polityki i wzmocnienie spójności w procesie wdrażania;
 • oferowanie mniejszej liczby, prostszych i bardziej elastycznych w użyciu działań;
 • określenie i wdrażanie konkretnych założeń dla LEADER;
 • procedury wdrażania (w tym zasady aplikowania i kontroli);
 • dalsze usprawnienia w zakresie monitoringu i ewaluacji jako narzędzia wspomagającego wdrażanie polityki;
 • poprawa koordynacji i wymiana informacji.

Wyniki prac grupy i wypływające z nich wnioski były przedmiotem dyskusji w trakcie seminarium ENRD pt. „Usprawnianie procesu wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich”, które odbyło się w Brukseli w dniu 9 grudnia 2011 r.

Wyniki

 • Raport końcowy [PDF en]
 • Raport końcowy – podsumowanie i wnioski [PDF en],

Rozpowszechnianie rezultatów

 • Przyklady wdrazania programów rozwoju obszarów wiejskich z studiami przypadków TGR 4:
  1. Globalne modele umów kontraktacyjnych w rolnictwie w Katalonii, Hiszpania [PDF en]
  2. Proces konsultacji w celu przygotowania narodowego planu strategicznego i programu rozwoju obszarów wiejskich w Austrii [PDF en]
  3. Zintegrowany projekt z zakresu lancucha dostaw w regionie Emilia-Romania, Wlochy [PDF en]
  4. Podejscie strategiczne i tworzenie programu w Danii [PDF en]
  5. Tworzenie i wdrazanie strategii komunikacyjnych we Francji[PDF en]
  6. Poprawa procedur aplikacyjnych w Polsce [PDF en]
 • Ulotka TGR4 [PDF deenit]
 • Krótki przewodnik na temat propozycji Komisji Europejskiej w zakresie unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku [PDF ]
 • Prezentacja Power Point na temat mechanizmów wdrazania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich [PPT deesit]*, [PDF deesit]

(*) Uwaga! Mozliwosc edycji pliku zostala zablokowana. Aby pobrac prezentacje, otwórz ja (klikajac podwójnie), a nastepnie wybierz opcje “Tylko do odczytu”.

Powiązane tematy

Studium DG AGRI poświęcone zmniejszaniu obciążeń administracyjnych związanych z wdrażaniem niektórych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich

Wspólne podejście do umów rolno-środowiskowych

W dniu 15 kwietnia 2011 r. odbyło się w Brukseli specjalne posiedzenie Tematycznej Grupy Roboczej nr 4 poświęcone istniejącym wspólnym podejściom do działań rolno-środowiskowych. Protokół z posiedzenia [PDF en] stanowi podsumowanie dyskusji z udziałem zaproszonych ekspertów.