Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

KLASTRY KSOW

 

Krajowe sieci obszarów wiejskich ze wszystkich państw członkowskich regularnie uczestniczą w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych na poziomie europejskim oraz dzielą się doświadczeniami i wiedzą. Coraz częściej tworzą one również geograficzne i tematyczne grupy w celu wspólnej realizacji działań, wspierania bardziej intensywnej współpracy, a także wymiany technicznej oraz dialogu pomiędzy sieciami. Poniżej zamieszono więcej informacji na temat konkretnych działań w tym zakresie.

Inicjatywy tematyczne KSOW

W poszczególne inicjatywy tematyczne KSOW zaangażowane są te nich, które zainteresowane są tymi samymi konkretnymi obszarami polityki rozwoju obszarów wiejskich i wdrażaniem programów. Głównym celem takich inicjatyw jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażaniu programów pomiędzy uczestnikami sieci. Priorytet posiadają zagadnienia o wymiarze europejskim i będące obiektem zainteresowania szerszego grona interesariuszy w ramach ENRD.

Przedstawiciele KSOW i eksperci z państw członkowskich dzielą się wiedzą i spotykają na warsztatach, w trakcie których, przy wsparciu i pod kierunkiem Punktu Kontaktowego ENRD, ustalają wspólny plan i działań.

Więcej informacji na temat zakończonych i obecnie trwających inicjatyw tematycznych można odnaleźć klikając na poniższe linki:

Klastry „regionalnej wymiany wiedzy”

Promowanie grup KSOW wymieniających się wiedzą na poziomie makroregionów to nowa inicjatywa ENRD, której celem jest wykorzystanie dużej różnorodności pomiędzy krajowymi sieciami w zakresie ich priorytetów/działań tematycznych, technicznych/administracyjnych zdolności, zakresu usług i stopnia interaktywności. Makroregiony to jasno określone regiony geograficzne obejmujące w całości lub w części dwa lub więcej państwa członkowskie.

Nadrzędnym celem wspierania KSOW w tworzeniu grup na poziomie makroregionów jest:

  • Ułatwianie komunikacji i bardziej aktywnej wymiany wiedzy pomiędzy sieciami;
  • Definiowanie wspólnych interesów sieci na poziomie makroregionów - włączając w to powiązania z unijną polityką makroregionów i innymi strategiami;
  • Promowanie większej liczby wspólnych działań KSOW oraz międzynarodowej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania na poziomie makroregionów;
  • Wspieranie dobrego zwyczaju „wzajemnego uczenia się” między sąsiadującymi sieciami.

Pomysł wspierania grup KSOW wymieniających się wiedzą na poziomie makroregionów został przedstawiony i przedyskutowany podczas 13. posiedzenia KSOW, które odbyło się w dniu 10 listopada 2011 r. w Holandii. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Obecnie działają dwa klastry „wymiany wiedzy” pomiędzy KSOW – Klaster Nordycko-Bałtycki oraz Klaster Śródziemnomorski.

Klaster Nordycko-Bałtycki

W skład Klastera Nordycko-Bałtyckiego wchodzą KSOW z Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec. Grupa ta jest bardzo aktywna i spotyka się regularnie (dwa razy w roku), planuje swoje wspólne działania i odgrywa coraz większą rolę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Więcej informacji na temat Klastera Nordycko-Bałtyckiego można uzyskać klikając tutaj.

Z dotychczasowych działań Klastera Nordycko-Bałtyckiego wyciągnąć można następujące wnioski:

  • Sieci chętniej ze sobą współpracują, wymieniają się doświadczeniami, a ich działania są efektywniejsze, jeżeli mają wspólną historię, tożsamość, kulturę, problemy itd.;
  • Komunikacja pomiędzy sieciami jest intensyfikowana poprzez regularne (dwa razy w roku) spotkania, które dotyczą konkretnych kwestii z makroregionu, np. poprzez planowanie wspólnych regionalnych wydarzeń. Regularne spotkania są dużo prostsze, gdy odległość jest mniejsza;
  • Zaangażowanie pozostałych interesariuszy (np. organów administracyjnych, LGD, wykonawców projektów, krajowych sieci obszarów rybackich i LGR) w konstruktywny dialog staje się dużo prostsze, gdy spotkania są związane z konkretnym programem na poziomie makroregionu;
  • Nie należy zapominać o znaczeniu „dobrego sąsiedztwa”. Sieci z 3 państw nadbałtyckich podkreślały szczególne znaczenie zaufania do doświadczeń i opinii ich sąsiadów ze starszych państw członkowskich. Miało to istotne znaczenie we wczesnej fazie tworzenia i rozwijania sieci, aczkolwiek państwa te wyraziły nadzieję, że będzie tak nadal, gdy ich sieci będą ewoluować i dojrzewać;
  • Współpraca regionalna może sprzyjać, przyspieszać, rozwijać i wzmacniać wspólne wizje, które wykraczają poza ramy narodowe i organizacyjne.

Klaster Śródziemnomorski

W skład Klastera Nordycko-Bałtyckiego wchodzą KSOW z Włoch, Grecji Francji, Hiszpanii Portugalii, Cypru i Malty. Pierwsze posiedzenie państw członkowskich odbyło się w Salonikach w dniu 1 lutego 2012 r. W jego trakcie państwa wymieniały się doświadczeniami w zakresie wdrażania działań 123, 132 i 133 osi1. PROW, a także przeprowadzono debatę dotyczącą krajowych doświadczeń i przyszłego programowania w UE.

Drugie posiedzenie odbyło się w Nikozji w dniu 17 października 2012 r. Dotyczyło tych samym tematów, jednak szczególną uwagę poświęcono analizom wstępnej propozycji w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i ich konsekwencjom dla nowego okresu programowania. Ustalono, że na początku grudnia 2012 r. wydany zostanie wspólny dokument. Ważną częścią spotkania była również wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie krótkich łańcuchów dostaw.