Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Wdrażanie PROW

Obowiązkiem Instytucji Zarządzających jest wdrażanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w poszczególnych Państwach Członkowskich. Niektóre z Państw Członkowskich mają tylko jeden PROW, natomiast inne nawet po kilka regionalnych programów. Wszystkie PROW oparte są na tej samej strukturze czterech osi i działaniach wybranych z tego samego zestawu. Aby uzyskać więcej informacji na temat osi i działań, kliknij tutaj.

Beneficjenci mogą otrzymać fundusze na poszczególne działania na podstawie tzw. kryteriów kwalifikowalności. Kryteriami tymi mogą być np.: lokalizacja, wielkość gospodarstwa, sposób użytkowania gruntów itp. W przypadku wielu działań ustala się także tzw. kryteria selekcji. Stosowanie kryteriów kwalifikowalności i selekcji jest bardzo istotne z punktu widzenia odpowiedniego wykorzystania środków EFRROW i spełnienia celów danego PROW.

Potencjalni beneficjenci zwracają się najczęściej o dofinansowanie związane z co najmniej jednym konkretnym działaniem. Wnioski podlegają ocenie, a w razie zatwierdzenia wniosku dany beneficjent otrzymuje wsparcie finansowe z PROW na warunkach ustalonych w umowie z właściwą instytucją. Stosowane mechanizmy wdrażania różnią się w zależności od Państwa Członkowskiego i działania.

Więcej informacji na temat wdrażania PROW

Działania podejmowane przez ENRD skupiają się na lepszym zrozumieniu mechanizmów wdrażania PROW w celu wskazania usprawnień w tym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji na poszczególne tematy, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwestii związanych z wdrażaniem programu w poszczególnych krajach, kliknij tutaj.

Monitorowanie i Ocena

Wspólne Ramy Monitorowania i Oceny (WRMiO) stanowią ujednolicone ramy monitorowania i ewaluacji wszelkich interwencji władz w rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2007–2013. WRMiO umożliwiają poprawę skuteczności programów i ich rozliczenia oraz ocenę tego, czy założone cele zostały osiągnięte. Zasady WRMiO są zdefiniowane w serii dokumentów, przygotowanych przez Komisję Europejską i zaakceptowanych przez Państwa Członkowskie.

Więcej informacji o WRMiO można uzyskać pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm

Monitorowanie procesu wdrażania

Instytucja Zarządzająca i Komitet Monitorujący w każdym Państwie Członkowskim monitorują poszczególne PROW, korzystając ze wskaźników: finansowych, produktu i rezultatu.

Do 30 czerwca każda z Instytucji Zarządzających przesyła Komisji Europejskiej roczne sprawozdanie z postępów wdrażania programu, które zawiera:

  • tabelę ilustrującą aspekty finansowe wdrażania programu; dla każdego działania przygotowywane jest sprawozdanie na temat funduszy wypłaconych beneficjentom w danym roku kalendarzowym;
  • tabelę monitorowania, zawierające dane ilościowe oparte na wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu.

Komisja Europejska rejestruje wszystkie dane na temat monitorowania w Systemie Informacji.

ENRD bierze udział w procesie walidacji wskaźników monitorowania oraz przygotowuje ulotki informacyjne zawierające skrótowe informacje na temat postępów wdrażania PROW w poszczególnych Państwach Członkowskich i w zakresie poszczególnych działań. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępów w zakresie wdrażania PROW, kliknij tutaj.

Wskaźniki finansowe i rzeczowe na poziomie UE-27 i Państw Członkowskich

Wskaźniki produktu na poziomie UE-27 w podziale na działania

Ewaluacja

Więcej informacji na temat ewaluacji oraz WRMiO, można uzyskać na stronie internetowej Europejskiej Sieci ds. Oceny : European Evaluation Network.