dsp_decreas_text dsp_increase_text

ЛИДЕР

Leader Gateway

Портал ЛИДЕР

ЛИДЕР (абревиатура от израза на френски Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, буквален превод Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони) е подход за развитие на местните райони, основан на териториален принцип, който позволява на местните участници да развиват даден район, използвайки неговия собствен потенциал и конкуретни предимства. Подходът ЛИДЕР формира една от четирите оси на политиката на ЕС за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. Тук имате възможност да научите всичко важно за ЛИДЕР, необходимо е само да последвате връзките към посочените раздели.

Набор от инструменти на LEADER

Набор от инструменти в помощ на заинтересованите от развитието на селските райони страни при прилагането на LEADER. Още…

База данни за местните инициативни групи (LAG)

База данни за регистрираните местни инициативни групи в Европа, техните стратегически теми, данни за контакти, както и карта на МИГ.Още…

Анализи на LEADER

Информация, свързана с четирите фокусни групи по следните теми: подход отдолу-нагоре, иновации, сътрудничество и стратегия за местно развитиеОще…

Библиотека ЛИДЕР

Информация, свързана с изпълнението на LEADER през сегашния период на програмиране, както и предишни издания на LEADER. Още…

Събития по ЛИДЕР

Актуална информация за LEADER в Европа и аудиовизуално съдържание, което показва LEADER в действие.Още…

Транснационално сътрудничество

Практическа информация и инструменти за създаване и изпълнение на международни проекти за сътрудничество.Още…

Clld