dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

 

Изпълнение на програмите

Управляващите органи във всяка държава-членка носят основната отговорност за изпълнението на Програмите за развитие на селските райони (ПРСР). Някои държави-членки имат само една ПРСР, а други — няколко регионални ПРСР. Всяка ПРСР е основана на общата рамка от четири оси, подкрепени с набор от мерки. Повече за осите и мерките .

Достъпът на бенефициентите до финансиране, предоставено по всяка една от мерките, се определя от критерии за допустимост. Пример за подобни критерии могат да бъдат местоположението на бенефициента и/или размерът на земеделското стопанство. За голяма част от мерките има определени критерии за оценка на проектните предложения. Критериите за допустимост и оценка са важен компонент, който позволява финансирането от ЕЗФРСР да бъде насочено към осъществяване целите на ПРСР.

В повечето случаи потенциалните бенефициенти кандидатстват за получаване на финансиране по няколко мерки от ПРСР. Техните заявления се оценяват и ако са успешни, бенефициентите получават финансова помощ от ЕЗФРСР съобразно условията, договорени със съответния орган. Конкретните механизми за изпълнение са различни за различните мерки и държави.

Допълнителна информация относно изпълнението на програмите

Аналитичната работа на Европейскат мрежа за развитие на селските райони е насочена към по-ясно разбиране практическото изпълнение на ПРСР и предоставяне на информация за тяхното подобряване.

Повече информация относно работата на ЕМРСР по теми.

Повече информация относно работата на ЕМРСР по хоризонтални въпроси и теми

Мониторинг и оценка

Общата рамка за мониторинг и оценка предоставя единна рамка за мониторинг и оценка на всички интервенции от ПРСР за програмния период 2007-2013 г. В Общата рамка за мониторинг и оценка са установени условията за подобряване ефективността на програмите, гарантиране на отчетност на програмите и оценка на резултатите спрямо зададените цели. Общата рамка се състои от серия документи, изготвени от Европейската комисия и приети от държавите-членки.

Повече информация относно Общата рамка за мониторинг и оценка

Мониторинг на  изпълнението

Управляващият орган и Комитета по наблюдение следят изпълнението на всяка Програма за развитие на селските райони (ПРСР) във всяка държава-членка, чрез финансови и физически показатели.

Всеки Управляващ орган изпраща на Европейската комисия, до 30 юни всяка година, Годишен доклад по напредъка в изпълнението на ПРСР. Годишните доклади по напредъка включват:

  • таблица за финансовото изпълнение на Програмата и декларация за средствата, изплатени на бенефициентите по всяка мярка през календарната година;
  • мониторингови таблици с количествена информация, изготвени въз основа на общите показатели за продукт и резултат.

Комисия записва всички мониторингови данни в Информационна система за развитие на селските райони (RDIS).

ЕМРСР допринася за валидиране на мониторинговите показатели и публикува  информация за напредъка в изпълнението, разпределена по програми и държави-членки, както и за повечето мерки. Допълнителна информация за напредъка в изпълнението на програмите ще намерите в

Финансови и физически показатели общо за 27 държави-членки и за всяка държава. Показатели за продукт за мярка общо за 27 държави-членки

Оценка на изпълнението

За повече информаци относно оценката на изпълнението на програмите и Общата рамка за мониторинг и оценка, посетете електронната страница на Европейската мрежа за оценка