dsp_decreas_text dsp_increase_text

Водено от общностите местно развитие

 

След създаването си от Европейската комисия през 1991 г., подходът за местно развитие ЛИДЕР предоставя на селските общности в ЕС метод за участие на местни партньори във вземането на решения за бъдещото развитие на техния район. Подходът ЛИДЕР предизвика силен интерес в ЕС и извън него, не само в селски, но също в градски и крайбрежни райони.

Първите разновидности на ЛИДЕР получиха финансиране от Структурните фондове на ЕС като самостоятелна инициатива на Общността. Методът достигна етап на “зрялост” през 2004-2006 г. и от 2007 г. е съфинансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Въпреки че ЛИДЕР получава пълна подкрепа от европейските институции и всички свързани заинтересовани страни, според тях методът все още не е достигнал пълния си потенциал за пълно интегриране на местните нужди и решения в Стратегиите за местно развитие. Поради тази причина, за да има възможност местните територии да вземат предвид в по-голяма степен многосекторните нужди, се предлага в бъдеще ЛИДЕР да остане в рамките на ЕЗФРСР, с възможност да изпълнява Стратегии за местно развитие, подкрепени и от другите фондове на ЕС.

В този контекст, подходът ЛИДЕР ще бъде познат под наименованието Водено от общностите местно развитие (Community-led Local Development). За периода 2014-2020 г. Воденото от общностите местно развитие (ЛИДЕР) ще остане задължителна част от Програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) , с възможност за прилагане от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). За да бъде осигурена приемственост на интегрираните стратегии и действия за местно развитие, тези фондове ще бъдат обхванати от единни правила на Общата стратегическа рамка.

Ако желаета да научите повече относно Воденото от общностите местно развитие, вижте информацията в следващите раздели:

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Генерална дирекция „Регионална политика “

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“