dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

Национални стратегии

Въведение в Националните стратегически планове

Всяка държава-членка разработва свой собствен Национален стратегически план за развитие на селските райони въз основа на стратегическите насоки на ЕС, които взимат изцяло предвид конкретните обстоятелства и нужди на съответната страна. За повече информация за стратегиите на отделните държави посетете нашата интерактивна карта и изберете държавата, която Ви интересува.

Националните стратегически планове са отправна точка за подготвяне на програмния процес на ЕЗФРСР. Стратегиите се изпълняват чрез Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за съответната страна, за някои държави-членки или административен район.

Националните стратегии спомагат за:

  • идентифициране на областите, в които помощите от ЕС за развитие на селските райони създават най-голяма добавена стойност;
  • изграждане на връзка с основните приоритети на ЕС, включително приоритетите на Лисабонската стратегия за растеж и заетост, целите за устойчиво развитие, поставени в Гьотеборг;
  • осигуряване на съгласуваност с други политики на ЕС, като Политиката на икономическо сближаване и Политиката на опазване на околната среда;
  • изпълнение на новата пазарноориентирана Обща селскостопанска политика (ОСП) и необходимото преструктуриране, до което тя ще доведе в старите и новите държави-членки.

Националните стратегически планове съдържат:

  • оценка на икономическото, социалното и екологичното положение и потенциала за развитие;
  • избрана стратегия за съвместни действия между съответната държава-члленка и ЕС, демонстрираща тяхната съгласуваност със стратегическите насоки на ЕС;
  • тематичните и териториалните приоритети за развитие на селските райони по всяка ос, включително основните количествени цели и подходящите показатели за мониторинг и оценка;
  • списък на програмите за развитие на селските райони, изпълняващи националния стратегически план и индикативно разпределение на средствата от ЕЗФРСР за всяка програма;
  • средствата за осигуряване на координация с останалите инструменти на общата селскостопанска политика и при необходимост – бюджета за постигане Целите за Сближаване;
  • описание на предвидените мерки и бюджет за създаване на националните селски мрежи в държавите-членки.