dsp_decreas_text dsp_increase_text

Околна среда

Изменение на климата

Въведение

Изменението на климата е както заплаха, така и възможност за селското стопанство, горското стопанство и селските райони в Европа. Повече информация относно изменението на климата и селското стопанство, може да намерите тук.

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) на регионално и национално равнище, помагат до голяма степен да се справим с причините и последиците от изменението на климата. Преди провеждане проверката на състоянието (Health Check) на Общата селскостопанска политика (ОСП) и изготвяне на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) през 2008 г., първоначалните ПРСР за програмния период 2007-2013 г. включваха широк набор от мерки, които пряко и косвено бяха от полза за трите основни измерения на действията в областта на климата – смекчаване, приспособяване и възобновяема енергия.

Предоставянето на допълнителни финансови ресурси за действия по изменението на климата, произтичащи от проверката на състоянието на ОСП и изготвяне на ЕПИВ, както и последващите поправки в ПРСР, допринасят за по-нататъшно намаляване на емисиите от парникови газове от европейското селско стопанство. Увеличаването на бюджета на ПРСР за действия в областта на климата също така ще повиши способността на Европа да се справи с последиците от изменението на климата.

През 2010 г. ЕМРСР направи преглед, за да установи какво е мястото на изменението на климата в ПРСР на държавите-членки. Резултатите от прегледа са достъпни по-долу във вид на резюмета за всички държави-членки.

Достъпно е и резюме за всички 27 държави от ЕС.

View video

 

ДържаваПрофил
Резюме
Flag of Austria Австрия [ PDF ]
Flag of Belgium Белгия [ PDF ]
Flag of   Bulgaria България [ PDF ]
Flag of Cyprus Кипър [ PDF ]
Flag of Czech   Republic Чешка република [ PDF ]
Flag of Denmark Дания [ PDF ]
Flag of Estonia Естония [ PDF ]
Flag of Finland Финландия [ PDF ]
Flag of France Франция [ PDF ]
Flag of Germany Германия [ PDF ]
Flag of Greece Гърция [ PDF ]
Flag of Hungary Унгария [ PDF ]
Flag of Ireland Ирландия [ PDF ]
Flag of Italy Италия [ PDF ]
Flag of Latvia Латвия [ PDF ]
Flag of   Lithuania Литва [ PDF ]
Flag of   Luxembourg Люксембург [ PDF ]
Flag of Malta Малта [ PDF ]
Flag of The   Netherlands Нидерландия [ PDF ]
Flag of Poland Полша [ PDF ]
Flag of   Portugal Португалия [ PDF ]
Flag of Romania Румъния [ PDF ]
Flag of   Slovekia Словакия [ PDF ]
Flag of   Slovenia Словения [ PDF ]
Flag of Spain Испания [ PDF ]
Швеция [ PDF ]
Flag of the   United Kingdom Обединено кралство [ PDF ]