dsp_decreas_text dsp_increase_text

Политиката в действие

Селските райони заемат над 90 % от територията и приютяват над 50 % от населението на 27-те държави от Европейския съюз и поради тази причина са важна област от политиката. „Политиката в действие“ ви дава възможност да разберете какво означава Политиката за развитие на селските райони на практика както на европейско, така и на национално и регионално ниво. Всички нива се подкрепят от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). В този раздел имате възможност да намерите информация относно Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), статистика за техния напредък, множество проекти, свързани с тях, както и да научите как анализите на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) помагат за подобряване на изпълнението на програмите.

Повече информация може да получите в следващите раздели: