dsp_decreas_text dsp_increase_text

НСМ Клъстери

 

Националните селски мрежи (НСМ) от всяка държава-членка участват редовно в срещи и събития за обмен на опит и информация на европейско ниво. Все по-често те създават географски и тематични клъстери за развиване на съвместни дейности, стимулиране на близко сътрудничество, насърчаване на технически обмен и диалог между мрежите. Повече информация относно конкретни дейности можете да намерите по-долу.

Тематични инициативи на НСМ

Тематичните инициативи на НСМ обединяват НСМ с общи интереси в конкретни области от политиката за развитие на селските райони и изпълнението на програми. Основната цел на такива инициативи е да споделят знания и опит относно изпълнението на програмата сред участниците в мрежата. Приоритет имат темите с европейско значение и представляват интерес за голяма част от заинтересовани страни в рамките на ЕМРСР.

Представители на НСМ и експерти от държавите-членки обменят информация и се срещат на семинари за разработване на общи работни планове и дейности със съдействието и насоките на звеното за контакти на ЕМРСР.

Допълнителна информация за предишни и текущи тематични инициативи можете да намерите в следните тематични раздели:

Географски клъстери за ‘обмен на знания’

Насърчаването на макрорегионални клъстери за „обмен на знания“ е нова инициатива на ЕМРСР, която цели да надгражда върху огромното разнообразие в националните селски мрежи по отношение на техните тематични приоритети/дейности, технически и административен капацитет, набор от услуги и нива на взаимодействие. Макрорегионите са ясно определени географски райони, намиращи се – изцяло или частично – в две или повече държави-членки.

Насърчаването на макрорегионални клъстери на НСM цели да:

  • улесни комуникацията и засили обмена на знания между мрежите;
  • развие общите макрорегионални интереси на мрежите, включително осъществяване на връзка с макрорегионалната политика на ЕС и други стратегии;
  • насърчи съвместни действия между НСМ и транснационално сътрудничество между Местните инициативни групи на макрорегионално равнище;
  • стимулира положителна култура на “взаимно учене” между съседни мрежи.

Концепцията за макрорегионални клъстери за обмен на знания между НСМ беше въведена и обсъдена по време на Тринадесетата среща на НСМ, проведена в Холандия на 10 ноември 2011 г. Повече информация може да намерите тук.

В момента съществуват два клъстера за обмен на знания между НСМ - това е Скандинавско-балтийския клъстер и Средиземноморския клъстер.

Скандинавско-балтийски клъстер

Скандинавско-балтийския клъстер е съставен от НСМ в Дания, Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша и Германия. Клъстерът е активен, провежда редовни срещи (2 пъти годишно), планира свои собствени съвместни дейности и играе все по-активна роля по отношение на елементите за развитие на селските райони от Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)

Повече информация относно Скандинавско-балтийския клъстер, може да намерите тук

Някой основни уроци, научени от Скандинавско-балтийския клъстер:

  • Има много голяма вероятност мрежите да работят ефективно и да си сътрудничат, както и да се учат взаимно от опита си, когато имат обща история, обща идентичност, обща култура, общи проблеми и пр.
  • Комуникацията между мрежите се повишава значително от провеждането на редовни (два пъти в годината) срещи по конкретни макрорегионални въпроси, например съвместното планиране на общи регионални събития. Тяхното организиране се улеснява в голяма степен, когато не е необходимо да се пътува на дълги разстояния.
  • Много по-лесно е да се включват други заинтересовани страни (напр. управляващи органи, местни инициативни групи, организатори на проекти, мрежи в рибарските райони и местни инициативни групи за рибарство) в ползотворен диалог, когато срещите са свързани с конкретен макрорегионален въпрос.
  • Значението на “добросъседството” не бива да бъде подценявано. Мрежите в трите балтийски държави  обърнаха особено внимание на това колко е важно да имат доверие в опита и мнението на техните съседи в по-старите държави-членки. Това беше от изключително значение в ранните фази на създаване и развитие на мрежата, но се очаква да продължи с развитието и трупането на опит в мрежите.

Регионалното сътрудничество може да стимулира създаване, развитие и прилагане на общи виждания, които надхвърлят националните и организационните граници.

Средиземноморски клъстер

Средиземноморският клъстер обхваща националните селски мрежи в Италия, Гърция, Франция, Португалия, Кипър и Малта. Тези държави-членки проведоха първата си среща в Солун на 1 февруари 2012 с цел да споделят опит за текущото прилагане на Ос 1, мерки 123, 132 и 133 на ПРСР и да обсъдят националния опит и бъдещото програмиране в ЕС

Втората среща се проведе на 17 октомври 2012 в Никозия. На нея бяха обсъдени същите теми с фокус върху евентуалните последствия за следващия програмен период, които са резултат от анализа на проекто-предложения за политика за развитие на селските райони. Постигнато бе съгласие, че съвместен документ ще бъде издаден до началото на декември 2012. Важна част от срещата бе също така посветена на споделянето на знания и опит, свързани с къси вериги за доставка на храни.