dsp_decreas_text dsp_increase_text

Предприемачество

Финансиране в селските райони

Ограниченият достъп до финансова подкрепа, включително до кредити и рисков капитал, е една от най-големите пречки за развитие на предприемачеството и предприятията в селските райони на Европейския съюз. „Финансовото изключване“ на бизнеса в селските райони е добре документирано през последните години и се свързва със смесица от общоикономически и специфични за тези райони фактори.

Дейности на ЕМРСР

ЕМРСР създаде Работна група за финансиране в селските райони през април 2011 г., по време на Единадесетата среща на националните селски мрежи (НСМ), организирана в Бад Шандау, Германия.

Работната група представлява съвместни действия на НСМ в рамките на тематичната инициатива на НСМ за предприемачество в селските райони. Общата цел на тази инициатива е да се идентифицират и насърчат жизнеспособни стратегии и действия в отговор на икономическите промени в селските региони.

През май – юни 2011 г. Работната група извърши проучване на съществуващите инструменти за финансиране в селските райони и представи резултатите по време на семинар в Брюксел, проведен на 29 юни 2011 г. Доклад за напредъка на работата на групата (междинен доклад) и план за последващи действия бяха представени на Тринадесетата среща на НСМ, състояла се на 10 ноември 2011 г. в Хага, Холандия.

Съгласно окончателния доклад [PDF ]относно тематичната инициатива на ЕМРСР за предприемачеството в селските райони, акцентът за осигуряване на достъп до финансиране, е върху микро-, малки и средни предприятия в селските райони. Докладът е основан на резултатите от междинния доклад на ЕМРСР относно тематичната инициатива за предприемачество в селските райони, изготвен през октомври 2011.

Заключенията на окончателния доклад, както и дискусии относно настоящи и бъдещи законодателни предложения относно механизми за финансов инженеринг, бяха представени и обсъдени по време на Четиринадесетата среща на НСМ , проведена на 2 февруари 2012 г. в Солун, Гърция. Повече информация може да намерите на по-горния линк.

Латвийската национална мрежа за селските райони организира семинар с подкрепата на звеното за контакти на ЕМРСР, на тема „Улесняване на достъпа до финансиране за микропредприятията в селските райони“ на 28 юни 2012 г. в Рига, Латвия. Повече информация може да намерите на по-горния линк.

Основната цел на този семинар е да събере различни заинтересовани страни със специален интерес към достъп до кредитиране в селските региони. Семинарът предостави уникална възможност за участие на заинтересованите страни в допълнителни дискусии, които да допринесат за определяне начини за подобряване на настоящите и бъдещите правила за финансов инженеринг.

Какво следва… Координационния комитет организира Семинар за финансов инженеринг – 26 октомври 2012

Целта на този семинар е да повиши осведомеността сред заинтересованите страни в селските райони, относно възможностите и съображенията, свързани със създаването и използването на инструменти за финансов инженеринг, които да подобрят потенциала на ЕЗФРСР да подпомага развитието на селските райони в Европа.

Презентациите и дискусиите представят опита от различни политики и фондове на ЕС и подчертават основните уроци, научени от ръководителите на финансови инструменти на местно, регионално и национално равнище. Семинарът представя актуална информация относно разпоредбите за финансовите инструменти в контекста на Общата стратегическа рамка, включително бъдещите промени в регламентите и тяхното въздействие.

Очаквайте скоро да бъде публикуван…

EU Rural Review, брой 13, „Финансови инструменти за развитие на селските райони: нови възможности за преодоляване на икономическата криза“

Допълнителна информация и връзки по темата