dsp_decreas_text dsp_increase_text

Социални аспекти

Бедност и социално изключване в селските райони

Сред около 14 % от населението в преобладаващо селските райони в ЕС равнището на заетост е повече от два пъти по-ниско от средното за ЕС, а в някои региони брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е много нисък. С политиката за развитие на селските райони ЕС предоставя на държавите-членки важни инструменти за насърчаване на заетостта, справяне с бедността, предприемане на мерки срещу социалното изключване и подобряване на качеството на живот в тези райони. Тези цели са в съответствие със стратегията на ЕС за растеж Европа 2020.

В стратегията „Европа 2020“ се подчертава значението от подкрепата на програми за премахване на пречките за включване на трудовия пазар и в обществото, особено по отношение на най-уязвимите групи - жените, децата, възрастните работници, етническите малцинства и хората с увреждания. Тези програми включват, наред с други дейности, подпомагане на възможностите за образование и учене през целия живот, изграждане на модерна транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура, подобряване на достъпа до основни услуги.

Програмите за развитие на селските райони играят важна роля за насърчаване създаването на по-приобщаващо общество и превръщането на селските райони в по-добро място за живот.

За повече информация относно развитието на селските райони, заетостта и социалното приобщаване в ЕС, вижте брой 6 на EU Rural Review.