dsp_decreas_text dsp_increase_text

Täytäntöönpanon parantaminen

Typologiat ja kohdentaminen

Euroopan maaseutualueet ovat hyvin erilaisia mitä tulee fyysisiin, sosioekonomisiin, ympäristöllisiin ja institutionaalisiin tekijöihin. Tämä monimuotoisuus on Euroopan suurimpia voimavaroja, mutta monille jäsenvaltioille on kuitenkin haasteellista, kuinka tarkalleen määrittää maaseutualue. Tämä määritys on ratkaisevan tärkeää EU:n maaseudun kehittämispolitiikan suunnittelulle ja sen varmistamiselle, että se täydentää muita maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja EU-rahastoja, erityisesti niillä maaseutualueilla, joilla on selkeät tarpeet.

Temaattinen työryhmä 1 (TWG1) perustettiin vuonna 2009 käsittelemään näitä ongelmia ja erityisesti tarkoituksella parantaa maaseudun kehittämisohjelmien tehokkuutta maaseutualueiden alueellisiin erityispiirteisiin ja tarpeisiin kohdentamisessa. Työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio (maatalouden-ja maaseudun kehittämisen pääosasto, DG AGRI) suoritti perusteellisen analysoinnin 23:lle kansalliselle ja 12:sta alueelliselle kauden 2007-2012 kehittämisohjelmalle.

TWG1 tutki, kuinka jäsenvaltiot ja alueet:

 • määrittivät tai kohdensivat maaseutualueet kehittämisohjelmissaan.
 • käsittelivät rajojen määrityksen ongelmaa ja täydentävyyttä EU:n tai eri kansallisten rahastojen välillä.
 • kohdensivat määrättyjen etujen alueita ja arvioivat näiden alueiden kyseisiä tarpeita, sekä kehitysohjelman sisällä että sen ulkopuolisten toimenpiteiden ja varojen hakemista, jotta näihin tarpeisiin voitaisiin vastata.

Tutkimustulokset

OECD:n maaseutualueita* koskevaa määritelmää, jonka Euroopan komission antoi jäsenvaltioiden käyttöön, käytettiin vain hyvin pienelle osalle kansallisia ja alueellisia kehittämisohjelmia, ja työryhmän selville saamat havainnot viittaavat siihen, että ne eivät kenties täytä monen jäsenvaltion vaatimuksia.

Jäsenvaltiot tai alueet sen sijaan pikemminkin käyttävät laajasti erilaisia alueellisia määrityksiä kohdentaessaan kehittämisohjelmien toimenpiteitään.

Painopisteistä riippuen nämä määritykset voidaan ryhmitellä, joko alakohtaisesti (esim. maanviljely ja metsänhoito) tai aluekohtaisesti (esim. toimintalinjan 3 toimenpiteiden tukikelpoiset alueet). Jäsenvaltioissa ollaan hyvin tietoisia selkeän rajanvedon tarpeellisuudesta EU-rahastojen sekä mahdollisesta täydentävyydestä maaseuturahaston (EAFRD) ja muiden rahastojen välillä, jotta voidaan varmistaa, että EU:n maaseutualueiden kehitystarpeet täytetään.

(*) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan pääasiallisesti maaseutualueiksi määritellään alueet, joissa yli 50 % väestöstä elää maaseutuyhteisössä. Maaseutukunnat ovat kuntia, joissa väestöntiheys on alle 150 asukasta/km2.

Maaseutukuntien tarkistetun tyyppiluokituksen moduulit

Koska EU:n maaseutualueet ovat niin monimuotoiset, on tärkeää, että kukin jäsenvaltio ja alue noudattaa maaseutualueiden asianmukaista määrittelyä.

Tässä yhteydessä moduuleiksi, joita voidaan käyttää määrittämään maaseutualueiden tyyppiluokitusta, ehdotettiin seuraavia:

 • Fyysisen epäsuotuisuustekijän aste
 • Ympäristöherkkyys
 • Sosioekonominen vähäosaisuus.

Kunkin moduulin painottaminen vastaavasti voi luoda yksilöllisiä tyyppiluokituksia määrätylle jäsenvaltiolle tai alueelliselle erityispiirteelle.

Jokainen moduuli koostuu yksittäisistä tekijöistä (katso taulukko), ja jokainen tekijä voidaan mitata määrätyillä indikaattoreilla.

MAASEUTUKUNTIEN TARKISTETUN TYYPPILUOKITUKSEN MODUULIT

Moduulit

Tekijät

Maaseudun määrittely 1 Väestöntiheys
2 Kaupunkialueet
3 Maankäyttö
Moduuli 1-Fyysinen epäsuotuisuus 4 Fyysinen epäsuotuisuus
Moduuli 2-Ympäristöherkkyys 5 Ympäristöherkkyys
Moduuli 3-Sosioekonominen vähäosaisuus 6 Demografia
7 Sosioekonomiset ongelmat
8 Talouden rakenne
9 Kaupunkialueiden palvelujen saatavuus

Tällä tavoin määrättyjä tyyppiluokitteluja (jotka ovat tärkeitä maaseudun kehittämisohjelman tarkoitusten kannalta) voidaan kehittää.

Mahdollisuus tarttua maaseudun kehittämisohjelman ”uusiin haasteisiin” on myös tärkeä näkökohta harkittavaksi tyyppiluokituksessa. Näihin kysymyksiin liittyviä indikaattoreita ei kuitenkaan voi luokitella yleisesti.

Tärkeimmät raportit

 • TWG1 Vaihe 1 Raportti [PDF ]
 • TWG1 Vaihe 2 Raportti [PDF ]
 • TWG1 Loppuraportti [PDF ], liite 1 [PDF ], liite 2 [PDF ], liite 3 [PDF ], liite 4 [PDF ]

Tulosten levittäminen

 • TWG1 esite [PDF ]
 • Loppuraportista esitetään yhteenveto, jotta tärkeimmät havainnot voidaan saattaa laajemman yleisön saataville. Se sisältää osia jokaisesta temaattisen työryhmän 1 (TWG1) työstä (esim. OECD-määritelmän käytöstä, täydennettävyydestä ja rajojen määrityksestä sekä mahdollisista moduuleista tulevaa maaseudun tyyppiluokitusta varten): [PDF ]
 • PowerPoint-esitys TWG1-työryhmän tutkimustuloksista, joissa esitellään työn pääkäsitteet: [PPT ]*, [PDF ]

(*) Huomaa, että PowerPoint-tiedosto on suojattu muokkaamiselta. Avaa se kaksoisnapsauttamalla ja napsauta sitten ”Vain luku” -tilaa.

 • Artikkeleita määrätyistä aiheista tai temaattisen työryhmän 1 (TWG1) on laadittu korostamaan tärkeitä kysymyksiä:
  • Artikkeli Maaseudun määritelmät [PDF ]
  • Artikkeli Moduulit [PDF ]
  • Artikkeli Rajojen määritys ja Täydennettävyys [PDF ]
 • Tapaustutkimukset - kuusi esimerkkiä, joissa keskitytään ohjelmasuunnittelun näkökohtiin havainnollistamaan, kuinka maaseudun kehittämisohjelmia voidaan käyttää tehokkaammin:
  • Tapaustutkimus: Natura 2000 ja ympäristöllisesti arvokas viljelyalue [PDF ]
  • Tapaustutkimus: Määrätyt kehitysalueet [PDF ]
  • Tapaustutkimus: Toimintalinjan 3 toimenpiteiden tukikelpoiset alueet [PDF ]
  • Tapaustutkimus: LAG (LEADER) -alueet [PDF ]
  • Tapaustutkimus: Vuoristoalue - epäsuotuisat alueet [PDF ]
  • Tapaustutkimus: Muu kuin vuoristoalue - epäsuotuisat alueet [PDF ]
 • Maaseudun tyyppiluokitusesimerkkejä: kolme määritettyä jäsenvaltioesimerkkiä (Italia - Sardinia, Tanska, Suomi) de facto -maaseudun tyyppiluokituksen kehityksestä.
  • Maaseudun tyyppiluokitusesimerkki: Tanska [PDF ]
  • Maaseudun tyyppiluokitusesimerkki: Suomi [PDF ]
  • Maaseudun tyyppiluokitusesimerkki: Sardinia [PDF ]

Lisätietoja temaattisesta työryhmästä 1 (TWG1) [PDF ]

Liittyviä tietoja

 • TWG2: Maatalouden ja maaseudun laajemman elinkeinoelämän väliset linkit
 • TWG3: Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet
 • TWG4: EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon toimenpiteet