Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-028
Spodnje Savinjske doline
Ulica heroja Staneta 3
3310
Žalec
LAG MANAGER
+ 386 3 71 36 860
334.951763
100
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Gotovlje, Grajska vas, Grče, Griže, Hramše, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Limovce, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin, Podvin pri Polzeli, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Preserje, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Šempeter v Savinj. dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik - del, Zakl, Žalec, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Železno, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje