Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Seminaria i Konferencje

Dobra publiczne i interwencja publiczna w rolnictwie
Bruksela, Belgia, 10 grudnia 2010 r.

more photos

10 grudnia 2010 r. w Brukseli odbyło się seminarium pod hasłem „Dobra publiczne i interwencja publiczna w rolnictwie”, w którym uczestniczyło wiele różnych zainteresowanych stron na szczeblu europejskim. Wydarzenie to, zorganizowane przez ENRD i prowadzone przez DG AGRI, zbiegło się w czasie z zakończeniem prac tematycznej grupy roboczej ENRD nr 3 „Dobra publiczne i interwencja publiczna”, które rozpoczęły się na początku 2009 r.

Krótkie streszczenie

Głównym celem seminarium była prezentacja wyników prac tematycznej grupy roboczej nr 3 większej liczbie zainteresowanych stron oraz wyjaśnienie szerszej publiczności znaczenia pojęcia dóbr publicznych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zarządzających, KSOW, krajowych ministerstw rolnictwa, organizacji pozarządowych i organizacji europejskich, jak również eksperci działający w tematycznych grupach roboczych. Ponadto celem było pokazanie, że koncepcja dóbr publicznych w rolnictwie dotyczy rozmów na temat WPR i ogólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz stanowi ich wspólną płaszczyznę. David Baldock z Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP) przedstawił w otwierającej prezentacji koncepcję dóbr publicznych i rolę rolnictwa w ich dostarczaniu. Kwestie te zostały zilustrowane przykładami, a ponadto w prezentacji przedstawiono wieloaspektowe procesy, poprzez które można realizować założenia w tym zakresie. Na podstawie prac tematycznej grupy roboczej ENRD nr 2 „Rolnictwo i gospodarka wiejska w szerszym ujęciu” opisano powiązania między rolnictwem, dobrami publicznymi i gospodarką wiejską w szerszym ujęciu. Przedstawione przykłady inicjatyw finansowanych przez EFRROW pokazały, że nawet kiedy podstawowym celem interwencji jest generowanie korzyści ekonomicznych, możliwe jest wytworzenie przy okazji środowiskowych i społecznych dóbr publicznych. Pokazano również, że inicjatywy w zakresie promowania zdrowego i atrakcyjnego środowiska również ułatwiają generowanie korzyści ekonomicznych, a w szerszym ujęciu – generowanie „żywotności obszarów wiejskich”. Doświadczenia zdobyte podczas interwencji potraktowano jako tematy do przemyśleń dla dyskutantów i szerszej publiczności, zaangażowanej w otwartą debatę na temat wpływu na politykę i powiązań między dobrami publicznymi a rolnictwem.