Zestaw narzędzi

Inicjatywy polityczne i strategiczne podejściaBadania Naukowe i wiedzaProjekty i inicjatywyZestaw narzędziWydarzeniaInformacje o grupie tematycznej

Publikacje tematyczne

Inteligentne wioski i transformacja cyfrowa na obszarach wiejskich

Niniejsze streszczenie tematyczne jest jednym z narzędzi opracowanych przez ENRD w celu wspierania instytucji zarządzających i interesariuszy z obszarów wiejskich w projektowaniu i wdrażaniu inicjatyw inteligentnych wiosek w kluczowych dziedzinach. Dokument koncentruje się na promowaniu transformacji cyfrowej na wsi i obszarach wiejskich.

Pobierz tutaj

Inteligentne wioski i wspólnoty związane z energią odnawialną

To streszczenie tematyczne jest częścią serii opracowanej przez ENRD w celu wsparcia instytucji zarządzających i interesariuszy z obszarów wiejskich w projektowaniu ram prawnych dla inteligentnych wiosek w niektórych kluczowych dziedzinach. Koncentruje się ono na wspólnotach związanych z energią odnawialną.

Pobierz tutaj

Inteligentne wioski i mobilność obszarów wiejskich

Ta publikacja tematyczna jest poświęcona mobilności obszarów wiejskich i ma na celu podkreślenie czynników oraz warunków, które należy uwzględnić przy opracowywaniu przyszłej polityki, aby zagwarantować, że strategie inteligentnych wiosek umożliwią społecznościom wiejskim projektowanie i testowanie rozwiązań w zakresie mobilności.

Pobierz tutaj

Wskazówki dla decydentów i wdrażających

Inteligentne wioski w Finlandii: koncepcje wsparcia w ramach przyszłych planów strategicznych WPR

Finlandia jest jednym z najbardziej zaawansowanych państw pod względem przygotowywania podstaw wsparcia dla inteligentnych wiosek w nadchodzącym okresie programowania. Podsumowanie stanowi prezentację koncepcji opracowywania przyszłych interwencji w ramach planu strategicznego (PS) WPR w sposób, który jest prosty do wdrożenia, a jednocześnie przynosi społecznościom wiejskim wyraźną wartość dodaną.

Pobierz tutaj

Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wspomagają społeczności wiejskie?

Dokument zawiera wstępne wytyczne dotyczące wspierania inteligentnych wiosek – w aktualnym okresie programowania (2014–2020) oraz, co ważniejsze, w ramach okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

Pobierz tutaj

Jak wykorzystać podejście LEADER/CLLD do wspierania inteligentnych wiosek?

W dokumencie przeanalizowano potencjalną rolę podejścia LEADER/CLLD we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek. Poddano ocenie zidentyfikowane przez LGD aktualne bariery we wdrażaniu podejścia LEADER/CLLD, a także przedstawiono rekomendacje w sprawie przełamywania tych barier w celu pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

Pobierz tutaj

Jak pracować z inteligentnymi wioskami? Wskazówki dla LGD LEADER

W tym dokumencie przeanalizowano możliwe kluczowe kroki, jakie mogą wykonać interesariusze LEADER planujący rozwój inteligentnych wiosek. Zawiera on zalecenia dla planistów i interesariuszy LEADER na następny okres programowania.

Wskazówki opierają się na wynikach pierwszego Laboratorium tematycznego ENRD LEADER dotyczącego inteligentnych wiosek.

Pobierz tutaj

Wykorzystanie współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD do wspierania inteligentnych wiosek

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie "Planów strategicznych WPR" na lata 2021–2027.

Pobierz tutaj

Jak zagwarantować korzystny wpływ strategii cyfrowych na społeczności wiejskie.

W dokumencie omówiono potencjalne korzyści dla społeczności wiejskich wynikające ze strategii cyfrowych, które są obecnie opracowywane na różnych poziomach w Europie.

Cyfryzacja może być potężną siłą napędową dla zmian, o ile tyko będzie dostosowywana do kontekstu wiejskiego i wdrażana z udziałem społeczności wiejskich.

Pobierz tutaj

Omówienia

Modele biznesowe usług dla obszarów wiejskich

Omówienie analizujące różne modele biznesowe, które mogą posłużyć do usprawniania świadczenia usług na obszarach wiejskich. Dokument zawiera także rekomendacje w sprawie doboru właściwych modeli biznesowych na potrzeby usług dla obszarów wiejskich.

Pobierz tutaj

Wspólne projektowanie i wspólne planowanie usług przeznaczonych dla wsi

Omówienie zawierające odniesienia do szeregu narzędzi planowania wspomagających praktyków, lokalnych decydentów i grupy społeczne w projektowaniu oraz wdrażaniu zrównoważonych usług dla wsi. Pomimo wyraźnego skupienia na usługach dla obszarów wiejskich każde narzędzie sprawdzi się równie dobrze w innych rodzajach interwencji.

Pobierz tutaj