Zestaw narzędzi

Inicjatywy polityczne i strategiczne podejściaBadania Naukowe i wiedzaProjekty i inicjatywyZestaw narzędziWydarzeniaInformacje o grupie tematycznej

Publikacje tematyczne

Inteligentne wioski i mobilność obszarów wiejskich

Ta publikacja tematyczna jest poświęcona mobilności obszarów wiejskich i ma na celu podkreślenie czynników oraz warunków, które należy uwzględnić przy opracowywaniu przyszłej polityki, aby zagwarantować, że strategie inteligentnych wiosek umożliwią społecznościom wiejskim projektowanie i testowanie rozwiązań w zakresie mobilności.

Pobierz tutaj

Wskazówki dla decydentów i wdrażających

Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wspomagają społeczności wiejskie?

Dokument zawiera wstępne wytyczne dotyczące wspierania inteligentnych wiosek – w aktualnym okresie programowania (2014–2020) oraz, co ważniejsze, w ramach okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

Pobierz tutaj

Jak wykorzystać podejście LEADER/CLLD do wspierania inteligentnych wiosek?

W dokumencie przeanalizowano potencjalną rolę podejścia LEADER/CLLD we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek. Poddano ocenie zidentyfikowane przez LGD aktualne bariery we wdrażaniu podejścia LEADER/CLLD, a także przedstawiono rekomendacje w sprawie przełamywania tych barier w celu pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

Pobierz tutaj

Wykorzystanie współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD do wspierania inteligentnych wiosek

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

Pobierz tutaj

Jak zagwarantować korzystny wpływ strategii cyfrowych na społeczności wiejskie.

W dokumencie omówiono potencjalne korzyści dla społeczności wiejskich wynikające ze strategii cyfrowych, które są obecnie opracowywane na różnych poziomach w Europie.

Cyfryzacja może być potężną siłą napędową dla zmian, o ile tyko będzie dostosowywana do kontekstu wiejskiego i wdrażana z udziałem społeczności wiejskich.

Pobierz tutaj

Briefings

Modele biznesowe usług dla obszarów wiejskich

Pobierz tutaj

Wspólne projektowanie i wspólne planowanie usług przeznaczonych dla wsi

Pobierz tutaj