dsp_decreas_text dsp_increase_text

Společenství místního rozvoje (CLLD)

 

Činnost LEADER metody místního rozvoje byla zahájena v roce 1991 Evropskou komisí jako iniciativa společenství poskytující venkovským komunitám v EU podporu v zapojování místních partnerů do výstavby budoucí podoby dané oblasti. LEADER metoda vyvolala vysoký stupeň zájmu v rámci EU a daleko za hranice, a to nejen ve venkovských, ale i městských a přímořských oblastech.

Raná generace metody LEADER dostávala finanční prostředky ze strukturálních fondů EU jako samostatná iniciativa společenství. Ta vyzrála do dospělé fáze v letech 2004-2006 a od roku 2007 byla spolufinancována v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Přestože LEADER dostává plnou podporu ze strany institucí EU a všech příslušných zúčastněných stran, bylo oznámeno, že LEADER nesplnil svůj potenciál komplexně integrovat místní potřeby a řešení do místních rozvojových strategií (LDS). Proto, aby bylo možno lépe zohlednit potřeby mnoha odvětví v místním území, se navrhuje, aby LEADER pokračoval v budoucnu v rámci EAFRD s možností aplikovat multi-financování strategií místního rozvoje podporované i z jiných fondů EU.

V tomto kontextu multi-financování se bude na pojetí LEADER odkazovat jako na „Společenství místního rozvoje“ (CLLD). Pro léta 2014 - 2020 CLLD (LEADER) zůstane povinnou součástí programů rozvoje venkova financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a případné opce v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF). V zájmu zajištění soudržnosti integrovaných místních rozvojových strategií a akcí se použijí společná pravidla pro tyto fondy v rámci „společného strategického rámce“.

Pokud byste chtěli lépe porozumět CLLD, níže naleznete další informace:

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI)

Generální ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO)

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE)