Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Archiwum Wiodących Historii ENRD

Ksow miesiacaa: Wielka Brytania

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich z Wielkiej Brytanii

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Wielkiej Brytanii ma charakter zdecentralizowany i jest realizowana osobno przez Szkocję, Walię, Irlandię Północną oraz Anglię, a każdy z tych regionów posiada własny program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) oraz „krajową” sieć obszarów wiejskich (KSOW). Pozwala to sieciom obszarów wiejskich na działania zgodne z priorytetami ich „regionalnych” PROW oraz priorytetami odpowiednich samorządów. Istnienie KSOW w każdym z tych regionów powoduje, że interesariusze czują się z nią bardziej związani i odpowiedzialni.

Jednakże w zakresie dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń z sieciami obszarów wiejskich z całej Europy i uczestnictwa w Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, potrzebna jest koordynacja na poziomie krajowym. Ponieważ angielska KSOW jest największą ze wszystkich, zapewnia ona wsparcie administracyjne w tym zakresie, natomiast wspólne spotkania czterech sieci regionalnych organizowane są przez nie po kolei.

Jednym z przykładów takich spotkań jest odbywająca się w dniach 6-7 listopada 2013 r. druga (Współpraca 2014-2020: Tworzenie lepszej przyszłości dla obszarów wiejskich), której gospodarzem jest walijska Sieć Obszarów Wiejskich. Wydarzenie to zorganizowano w celu zbadania możliwości współpracy międzyregionalnej pomiędzy czterema regionami administracyjnymi w Wielkiej Brytanii w ramach PROW 2014-2020. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ENRD, ELARD, francuskiej KSOW oraz KSOW z Owernii.

Szkocja

Nadrzędnym celem szkockiej KSOW jest łączenie zróżnicowanych obszarów wiejskich w Szkocji, aby wspierać wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. W ramach programu 2007-2013 starano się to osiągnąć na dwa sposoby:

  1. poprzez roczny program wydarzeń i wizyt studyjnych, a także
  2. stronę internetową.

Program wydarzeń prowadzony jest przez Szkocką Radę ds. Wolontariatu. Wspiera ona ciągły rozwój regionalnych grup interesariuszy i ułatwia przygotowywanie lokalnych wydarzeń mających na celu maksymalizację wiedzy na poziomie lokalnym na temat zagadnień rozwoju obszarów wiejskich, możliwości i inspirujących praktyk z całej Szkocji, Wielkiej Brytanii i Europy. 

Strona internetowa pełni rolę łącznika pomiędzy osobami mieszkającymi i pracującymi na obszarach wiejskich w Szkocji. Zamieszczono na niej: informacje na temat finansowania i wsparcia; linki do istotnych raportów i badań; studia przypadków; zdjęcia i filmy wideo z wydarzeń, a także cotygodniowy biuletyn. Strona ta jest jednak czymś więcej niż tylko jednokierunkowym źródłem informacji, ponieważ umożliwia ona również interakcję poprzez różne media społecznościowe, gdzie użytkownicy mogą zamieszczać własne wiadomości, pytania i przykłady dobrych praktyk.

Walia

Kluczowym celem walijskiej KSOW jest wspieranie współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Walii 2007-2013.

Proces wdrażania PROW w Walii wspierany jest poprzez różne działania, w tym wydarzenia tematyczne, wizyty studyjne, stronę internetową oraz publikacje. Dodatkowo, poprzez warsztaty, seminaria i działania komunikacyjne, wspierany jest również proces monitorowania i oceny projektów oraz szkolenia.

Regularnie uaktualniane informacje zamieszczane są na stronie internetowej walijskiej KSOW, a także w przeznaczonej na ten cel części dwumiesięcznika „Gwlad” dotyczącego zagadnień rolnictwa i środowiska wydawanego przez walijski rząd, dzięki czemu osoby mieszkające w Walii i poza nią są na bieżąco informowane o wszystkich wydarzeniach.  

W okresie finansowania PROW 2014-2020, walijska KSOW zamierza identyfikować i wymieniać dobre praktyki, a także promować współpracę w całej Walii, aby doprowadzić do wzrostu konkurencyjności i efektywności lokalnych przedsiębiorstw; koncentrując się przy tym na tworzeniu nowych miejsc pracy i możliwościach szkolenia zawodowego, aby pomóc walijskiej gospodarce w rozwoju.  

Irlandia Północna

Siecią Obszarów Wiejskich z Irlandii Północnej zarządza na podstawie zewnętrznej umowy Rada Rozwoju Obszarów Wiejskich Irlandii Północnej. Irlandzka KSOW wspiera wdrażanie i realizację programów we wszystkich osiach identyfikując i rozpowszechniając przykłady dobrych praktyk; wymieniając informacje; oferując szkolenia i wspierając lokalne grupy działania w rozwijaniu projektów współpracy i tworzeniu internetowych narzędzi komunikacyjnych oraz możliwości współpracy w ramach sieci.   

Do regularnie odbywających się wydarzeń należy Forum Lokalnych Grup Działania. Inne ostatnio odbywające się ważne wydarzenia to: międzynarodowa konferencja z uczestnictwem przedstawicieli z Republiki Irlandii pt. „Investing in our Rural Future: Facilitating the role of volunteers” (Inwestowanie w przyszłość obszarów wiejskich: Wspieranie działań wolontariuszy); prezentacja 30 finansowanych z PROW gospodarstw rolnych na wystawie LEADER podczas najważniejszego w Irlandii Północnej wydarzenia z zakresu rolnictwa; kierowanie i wpieranie 12 spotkań konsultacyjnych w zakresie nowego programu, w których udział wzięło 400 osób; a także wspieranie konferencji dla brytyjskich KSOW odbywającej się w Cardiff.  

Jednym z kluczowych zadań KSOW było utworzenie i wspieranie tematycznych grup roboczych dotyczących kluczowych zagadnień, włączając w to w razie potrzeby prace pomiędzy osiami. Zasadniczą rolę w zbieraniu informacji i przeglądzie najważniejszych zagadnień odegrały tematyczne grupy robocze dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzieci i młodzieży oraz żywności lokalnej. Przykładowo, jako kluczowe zagadnienie wskazano zaangażowanie młodzieży w PROW zarówno na poziomie projektów, jak i animowania oraz podejmowania decyzji i w przyszłości sformułowany zostanie zbiór zasad i zaleceń w tym zakresie.

Anglia

Angielska KSOW działała początkowo poza strukturami rządowymi, ale od 2010 r. działa ponownie jako jednostka Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Rolnictwa (Defra - Department for the Environment, Food and Rural Affair). Kluczową korzyścią tego posunięcia jest bliższa współpraca z angielską Instytucją Zarządzającą i organami wdrażającymi PROW.

Od samego początku sieć przyjęła skromny budżet, skupiając się na dostarczaniu kluczowych informacji na temat programu i bieżących inicjatyw. Najważniejszym elementem tego podejścia jest utworzenie Grupy Wymiany LEADER – bardzo udanego forum dla dyskusji pomiędzy społecznościami LGD i ministerstwem, które doprowadziły przykładowo do rozwinięcia wsparcia o charakterze przejściowym dla istniejących LGD. Naczelną zasadą sieci jest tworzenie wartości dodanej w istniejących sieciach, a nie powielanie lub zastępowanie ich. Przykładem tego podejścia jest kierowana przez interesariuszy „Sieć Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, która współorganizowała kilka wydarzeń w całej Anglii mających na celu zaangażowanie szerokiego grona ludzi w priorytety okresu programowania 2014-2020. Wykorzystując w najlepszy sposób swoje ograniczone możliwości, angielska KSOW dzieli się również wiedzą z innymi grupami w ramach Departamentu, aby pomóc w dalszych konsultacjach na temat rozwoju obszarów wiejskich. Okres programowania 2014-2020 stanowi doskonałą okazję dla rozwoju sieci – potrzebna jest jasna logika interwencji, a KSOW szuka sposób na lepszą integracje pomiędzy działania interesariuszy w całym programie.