dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikan yleistiedo

Ohjelman toteutus

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanosta. Osalla jäsenvaltioista on vain yksi maaseudun kehittämisohjelma, kun taas toisilla voi olla useita alueellisia kehittämisohjelmia. Kaikki maaseudun kehittämisohjelmat perustuvat samaan viitekehykseen, joka sisältää neljä toimintalinjaa ja valikoiman toimenpiteitä. Lisätietoja näistä neljästä toimintalinjasta ja toimenpiteistä saa napsauttamalla tästä.

Ohjelman kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen oikeutettujen tuensaajien on kaikissa tapauksissa täytettävä tukikelpoisuusehdot. Näitä ehtoja ovat esimerkiksi maatilan määrätty sijainti ja/tai koko. Monille kehittämistoimenpiteille määritetään myös valintaperusteet. Kelpoisuusehdot ja valintaperusteet ovat tärkeitä, koska niiden perusteella tukirahoitus voidaan kohdistaa täyttämään maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet.

Useimmissa tapauksissa mahdolliset tuensaajat hakevat rahoitusta yhteen tai useampaan määrättyyn kehittämistoimenpiteeseen. Nämä hakemukset arvioidaan ja jos ne hyväksytään, tuensaajat saavat maaseudun kehittämisohjelman rahoitustukea asianomaisen viranomaisen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Sovellettavat toimitusmenetelmät ovat erilaiset eri jäsenvaltioilla ja eri kehittämistoimenpiteillä.

Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanosta

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston analysointityö keskittyy kehittämisohjelmien täytäntöönpanon parempaan ymmärtämiseen, jotta parannuksista voidaan tiedottaa.

Lisätietoja Euroopan maaseudun kehittämisverkoston pääasiallisista kiinnostuksen kohteista saa napsauttamalla tästä.

Lisätietoja laajemmin (tai horisontaalisesti) täytäntöönpanon aiheista saa napsauttamalla tästä.

Valvonta ja arviointi

Yhteiset seuranta- ja arviointisäännöt ovat viitekehys, jonka avulla kaikkia ohjelmakauden 2007-2013 kehittämisohjelman interventioita seurataan ja arvioidaan. Seuranta- ja arviointisäännöt ovat perusta suorituksen parantamiselle, tilivelvollisuuden varmistamiselle ja tuotosten arvioinnille verrattuna laadittuihin tavoitteisiin. Yhteiset seuranta- ja arviointisäännöt on määritetty useissa Euroopan komission laatimissa asiakirjoissa, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet.

Lisätietoja yhteisistä seuranta- ja arviointisäännöistä on saatavissa seuraavasta linkistä:
https://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm

Täytäntöönpanon edistymisen seuranta

Jokaisessa jäsenvaltiossa hallintoviranomainen ja seurantakomitea seuraavat jokaista maaseudun kehittämisohjelmaa rahoitus-, tuotos- ja tulosindikaattoreiden avulla.

Kukin hallintoviranomainen lähettää Euroopan komissiolle kesäkuun 30. päivään mennessä vuotuisen raportin maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon edistymisestä. Vuotuiset raportit sisältävät:

  • Taulukon, josta selviää kehittämisohjelman taloudellinen toteutus ja ilmoitus tuensaajille maksetuista tuista kalenterivuoden aikana jokaista toimenpidettä kohden.
  • Seurantataulukot, jotka sisältävät määrällisen tiedon tuotos- ja tulosindikaattoreiden perusteella.

Euroopan komissio tallentaa kaikki seurantatiedot Maaseudun kehittämisen tietojärjestelmään (RDIS-tietokanta).

Euroopan maaseudun kehittämisen verkosto (ENRD) osallistuu seurantaindikaattoreiden vahvistamiseen ja toimittaa tiedotuslomakkeet, joissa esitetään kartoitukset, kuinka täytäntöönpano edistyy, luokiteltuina jäsenvaltioittain, kehitysohjelmittain sekä yksittäisten toimenpiteiden mukaisesti. Saadaksesi tuoreimmat tiedot täytäntöönpanon katsauksista, katso Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen kehittämisohjelmien tietolomakkeita, tuotosindikaattoreita sekä tietoja taloudellisista ja fyysisistä indikaattoreista. Lisätietoja kehittämisohjelman täytäntöönpanon edistymisestä saa napsauttamalla tästä.

Arviointi

Lisätietoja yhteisistä seuranta- ja arviointisäännöistä on saatavissa verkkosivuilta osoitteesta Eurooppalainen maaseudun arviointiverkosto (European Evaluation Network).