dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Národní a regionální programy

Členské státy EU se podílejí na programech rozvoje venkova (PRV), přičemž si vybírají ze 41 různých "opatření". Opatření zahrnují různé typy rozvoje venkovských činností a členské státy si volí opatření PRV, které vyhovují potřebám rozvoje venkova na jejich území.

Úvod do programu rozvoje venkova (PRV)

Každý členský stát aplikuje politiku rozvoje venkova na období 2007-2013 prostřednictvím svého PRV. Členský stát může mít buď jeden PRV pro celé své území, nebo soubor regionálních programů na rozvoj venkova (PRV).

PRV je forůulován v souladu se společnými strategickými obecnými zásadami EU a s národním strategickým plánem každého členského státu.

Chcete-li se dozvědět více o PRV v jednotlivých členských státech, navštivte naši interaktivní mapu a vyberte zemi, která vás zajímá.

Ať už má členský stát jeden PRV nebo soubor regionálních programů, každý z těchto PRV obsahuje:

  • analýzu situace ve venkovských oblastech z hlediska silných a slabých stránek a strategii zvolenou k jejich řízení,
  • odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směrnice cílů a národní strategický plán, jakož i očekávaný dopad
  • informace o osách PRV a opatřeních navrhovaných pro každou osu a jejich popis, včetně konkrétně ověřitelných cílů a ukazatelů, které umožňují měření pokroku, účinnosti a efektivity,
  • finanční plán, včetně podrobností o celkové výši příspěvku z EZFRV a odpovídající vnitrostátní / regionální veřejné financování plánované na každý rok a na celé programové období pro každou osu, stejně jako i orientační členění počátečních částek pro jednotlivá opatření
  • informace o doplňkovosti s ostatními opatřeními financovanými Společnou zemědělskou politikou (SZP), nástroje a prostřednictvím politiky soudržnosti EU, stejně jako i podpůrnými nástroji EU pro rybolov
  • podrobnosti o provádění opatření PRV, včetně označení všech příslušných orgánů a souhrnný popis řídících a kontrolních struktur
  • popis systémů sledování a hodnocení, stejně jako složení monitorovacího výboru
  • zajištění, aby podrobnosti o PRV byly zveřejněny.

Rámec politiky rozvoje venkova nabízí "menu" 41 různých opatření. Členské státy si vybírají ta opatření, která nejlépe vyhovují potřebám jejich venkovských oblastí. Ty jsou pak součástí jejich národních nebo regionálních programů rozvoje venkova. Finanční příspěvek EU závisí na opatření a na regionu. Pro více informací o opatřeních PRV, viz nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 (podpora pro rozvoj venkova z EAFRD).

Pro více informací o jednotlivých opatřeních každé z PRV os klikněte na následujících odkazy:

Pro podrobnosti o prováděcích předpisech, klikněte zde (nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006)

Členské státy mohou rovněž upravovat a aktualizovat své programy rozvoje venkova během období jejich realizace (2007-2013) a tímto reagovat na změny v životním prostředí a v ekonomické situaci venkovských oblastí. To může vést k úpravám opatření v rámci os a také mezi jednotlivými osami PRV.