dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zlepšování implementace

Typologie a cíle

Na rozmanitost evropských venkovských oblastí mají vliv faktory hmotné, socioekonomické, ekologické a institucionální. Tato rozmanitost je jedním z největších evropských zdrojů, zároveň však tato skutečnost představuje pro mnoho členských státu výzvu ve snaze přesně definovat pojem venkovských oblastí. Tato definice je pro plánování politiky rozvoje venkova EU zásadní a zajišťuje její vzájemné doplňování s ostatními fondy EU určené pro rozvoj venkovských oblastí, zejména pak venkovských oblastí s výraznými potřebami.

Tematická pracovní skupina 1 (TWG1) byla založena v roce 2009 s cílem zaměřit se na tuto problematiku s ohledem na zlepšení účinnosti Programu rozvoje venkova (PRV) se zaměřením na místní specifika a potřeby venkovských oblastí. V čele s Evropskou komisí (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) provedla podrobný rozbor 23 národních a 12 regionálních PRV v programovém období 2007-2013.

TWG1 se zaměřila na to, jak členské státy a regiony:

 • Definovaly nebo vybíraly venkovské oblasti v jejich PRV.
 • Řešily problematiku vymezení a vzájemného doplňování různých EU nebo národních fondů.
 • Vybíraly specifická zájmová území a jak vyhodnotily příslušné potřeby těchto území; rovněž způsob uplatnění opatření a zdrojů, a to i mimo rámec PRV k co nejlepšímu uspokojení těchto potřeb.

Závěry

Definice venkovských oblastí podle OECD*, která byla nabídnuta Evropskou komisí k potřebám členských států, byla aplikována pouze menšinou národních a regionálních PRV a ze závěrů pracovní skupiny vyplývá, že tato definice nemusí splňovat potřeby mnoha členských států.

Členské státy nebo regiony spíše využívají širokou škálu územních definicí ve snaze zaměřit se na opatření PRV.

V závislosti na jejich zaměření mohou být tyto definice kategorizovány, ať už ve smyslu odvětví (např. zemědělství a lesnictví), nebo místním (např. oblasti s nárokem opatření osy 3). Členské státy jsou si plně vědomy potřeby zřetelného vymezení hranic mezi fondy EU a rovněž možnosti vzájemného doplňování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EAFRD a ostatními fondy, aby byly potřeby rozvoje venkova EU co nejlépe naplněny.

(*) Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), venkovské oblasti jsou převážně definovány jako oblasti, ve kterých více než 50% obyvatelstva žije ve venkovských komunách. Venkovské komuny jsou komuny s hustotou osídlení nižší než 150 obyvatel/ km2.

Stavební bloky revidované typologie venkovských oblastí

Vzhledem k rozmanitosti venkovských oblastí v rámci EU je důležité, aby každý členský stát a region použil pro venkovskou oblast příslušnou definici.

V této souvislosti byly navrženy tři „ Stavební bloky“, jež mohou být použity k definování typologie venkovských oblastí:

 • Stupeň hmotné nevýhody.
 • Ohleduplnost k životnímu prostředí.
 • Socioekonomické znevýhodnění.

Patřičným zhodnocením každého stavebního bloku mohou být vytvořeny jednotlivé typologie, jež budou odpovídat potřebám daného členského státu nebo regionálním specifikům.

Každý stavební blok se skládá z jednotlivých faktorů (viz tabulka), a každý faktor lze měřit konkrétní sadou ukazatelů.

STAVEBNÍ BLOKY REVIDOVANÉ TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Stavební bloky

Faktory

Definice venkova 1 Hustota osídlení
2 Městské oblasti
3 Využití půdy
Blok 1- Hmotná nevýhoda 4 Hmotná nevýhoda
Blok 2 - Ohleduplnost k životnímu prostředí 5 Ohleduplnost k životnímu prostředí
Blok 3 - Socioekonomické znevýhodnění 6 Demografie
7 Socioekonomické problémy
8 Ekonomická struktura
9 Dostupnost městských služeb/úspory

Tímto způsobem lze vyvinout konkrétní typologie, jež by odpovídaly vybraným účelům politiky rozvoje venkova.

Hlavní zprávy

 • TWG1 krok 1 zpráva [PDF ]
 • TWG1 krok 2 zpráva [PDF ]
 • TWG1 závěrečná zpráva [PDF ], příloha 1 [PDF ], příloha 2 [PDF ], příloha 3 [PDF ], příloha 4 [PDF ]

Publikace výsledků

 • brožura TWG1 [PDF ]
 • Závěrečná souhrnná zpráva počítá se zpřístupněním hlavních poznatků závěrečné zprávy širší veřejnosti. Zahrnuje oddíly věnované hlavním složkám práce TWG1 (např. nepoužití definice OECD, vzájemné doplňování a vymezení, možné stavební bloky pro budoucí určování venkovské typologie): [PDF ]
 • Prezentace závěrů TWG1 v PowerPointu znázorňující základní koncept práce: [PPT ]*, [PDF ]

(*) Vezměte prosím na vědomí, že soubor v PowerPointu je chráněn proti dalším úpravám. Pro otevření na něj dvakrát klikněte a poté zvolte možnost „pouze pro čtení“.

 • Články s konkrétními tématy nebo elementy práce TWG1 byly vytvořeny za účelem zvýraznit relevantní problematiku:
  • Články na téma definice venkova [PDF ]
  • Články na téma stavební bloky [PDF ]
  • Články na téma vymezení a vzájemné doplňování [PDF ]
 • Případové studie – šest příkladů se zaměřením na programové aspekty pro názornou ukázku toho, jak lze PRV využít efektivněji:
  • Případová studie Natura 2000 a ekologicky hodnotné zemědělské půdy [PDF ]
  • Případová studie o konkrétních rozvojových oblastech [PDF ]
  • Případová studie o venkovských oblastech způsobilých pro opatření osy 3 [PDF ]
  • Případová studie o oblastech MAS (LEADER) [PDF ]
  • Případová studie o znevýhodněných horských oblastech [PDF ]
  • Případová studie o znevýhodněných podhorských oblastí [PDF ]
 • Příklady vesnické typologie: tři konkrétní příklady členských států (Itálie - Sardinie, Dánsko, Finsko), které vyvinuly podrobnější typologii.
  • Příklad vesnické typologie: Dánsko [PDF ]
  • Příklad vesnické typologie: Finsko [PDF ]
  • Příklad vesnické typologie: Sardinie [PDF ]

Pro více informací o TWG1 [PDF ]

Související informace

 • TWG2: Vztahy mezi zemědělstvím a širším hospodářstvím venkova
 • TWG3: Veřejné statky a intervence veřejného sektoru
 • TWG4: Prováděcí mechanismy politiky venkovského rozvoje zemí EU